Товари - І

51 - 79 з 79 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
09 U індикатори [покажчики або реєстратори] тиску 090410
  E pressure indicators  
  F enregistreurs de pression  
09 U індикатори нахилу 090299
  E clinometers / gradient indicators / inclinometers / slope indicators  
  F clinomètres / inclinomètres / indicateurs de pente  
05 U індикаторний папір [з реагентами] на лікарські [медичні] або ветеринарні потреби 050437
  E reagent paper for medical or veterinary purposes  
  F papier réactif à usage médical ou vétérinaire  
01 U індикаторний папір [з реагентами], крім призначеного на лікарські [медичні] або ветеринарні потреби 010259
  E reagent paper, other than for medical or veterinary purposes  
  F papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire  
06 U індій 060154
  E indium  
  F indium  
10 U ін'єктори лікарські [медичні] 100100
  E injectors for medical purposes  
  F injecteurs à usage médical  
07 U інжектори [упорскувачі] до двигунів 070077
  E injectors for engines  
  F injecteurs pour moteurs  
09 U інклінометри 090299
  E clinometers / gradient indicators / inclinometers / slope indicators  
  F clinomètres / inclinomètres / indicateurs de pente  
09 U інкубатори для бактерійних культур 090556
  E incubators for bacteria culture  
  F couveuses pour la culture bactérienne  
10 U інкубатори для немовлят 100177
  E incubators for babies  
  F couveuses pour bébés  
07 U інкубатори для яєць 070442
  E incubators for eggs  
  F couveuses pour œufs / incubateurs [couveuses] pour œufs  
10 U інкубатори лікарські [медичні] 100067
  E incubators for medical purposes  
  F couveuses médicales  
05 U інсектициди 050055
  E insecticides  
  F insecticides  
08 U інструменти для вибивання номерів 080167
  E numbering punches  
  F pinces à numéroter  
08 U інструменти для відкривання устриць 080143
  E oyster openers  
  F ouvre-huîtres  
08 U інструменти для проколювання вух 080241
  E ear-piercing apparatus  
  F appareils pour percer les oreilles  
08 U інструменти для таврування худоби 080031
  E cattle marking tools / livestock marking tools  
  F instruments à marquer les bestiaux  
10 U інсуфлятори 100103
  E insufflators  
  F insufflateurs  
09 U інтерфейси до комп'ютерів 090603
  E interfaces for computers  
  F interfaces [informatique]  
16 U інформаційні бюлетені 160337
  E newsletters  
  F circulaires  
20 U інформаційні стенди [дошки] 200002
  E display boards  
  F tableaux d'affichage  
09 U іонізатори, крім призначених для обробляння повітря або води 090311
  E ionization apparatus not for the treatment of air or water  
  F appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau  
03 U іонон [парфуми] 030121
  E ionone [perfumery]  
  F ionone [parfumerie]  
01 U іонообмінники [хімікати] 010255
  E ion exchangers [chemicals]  
  F échangeurs d'ions [produits chimiques]  
14 U іридій 140045
  E iridium  
  F iridium  
05 U ірландський мох на лікарські [медичні] потреби 050182
  E Irish moss for medical purposes  
  F mousse d'Irlande à usage médical  
09 U іскрогасники 090245
  E spark-guards  
  F pare-étincelles  
01 U ітербій 010552
  E ytterbium  
  F ytterbium  
01 U ітрій 010553
  E yttrium  
  F yttrium  
51 - 79 з 79 записів