Товари - І

Кл. Назва товару Базовий номер
05 U імуностимулятори на лікарські [медичні] потреби 050396
  E adjuvants for medical purposes  
  F adjuvants à usage médical  
09 U інвертори електричні 090310
  E inverters [electricity]  
  F inverseurs [électricité]  
10 U інгалятори 100099
  E inhalers  
  F inhalateurs  
16 U індексатори 160154
  E indexes  
  F répertoires  
02 U індиго [барвник] 020086
  E indigo [colorant]  
  F indigo [colorant]  
09 U індикатори [покажчики або реєстратори] тиску 090410
  E pressure indicators  
  F enregistreurs de pression  
09 U індикатори нахилу 090299
  E clinometers / gradient indicators / inclinometers / slope indicators  
  F clinomètres / inclinomètres / indicateurs de pente  
05 U індикаторний папір [з реагентами] на лікарські [медичні] або ветеринарні потреби 050437
  E reagent paper for medical or veterinary purposes  
  F papier réactif à usage médical ou vétérinaire  
01 U індикаторний папір [з реагентами], крім призначеного на лікарські [медичні] або ветеринарні потреби 010259
  E reagent paper, other than for medical or veterinary purposes  
  F papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire  
06 U індій 060154
  E indium  
  F indium  
10 U ін'єктори лікарські [медичні] 100100
  E injectors for medical purposes  
  F injecteurs à usage médical  
07 U інжектори [упорскувачі] до двигунів 070077
  E injectors for engines  
  F injecteurs pour moteurs  
09 U інклінометри 090299
  E clinometers / gradient indicators / inclinometers / slope indicators  
  F clinomètres / inclinomètres / indicateurs de pente  
09 U інкубатори для бактерійних культур 090556
  E incubators for bacteria culture  
  F couveuses pour la culture bactérienne  
10 U інкубатори для немовлят 100177
  E incubators for babies  
  F couveuses pour bébés