Товари - І

Кл. Назва товару Базовий номер
10 U ін'єктори на медичні потреби 100100
  E injectors for medical purposes  
  F injecteurs à usage médical  
07 U інжектори для двигунів 070077
  E injectors for engines  
  F injecteurs pour moteurs  
09 U інклінометри 090299
  E slope indicators / clinometers / gradient indicators / inclinometers  
  F indicateurs de pente / clinomètres / inclinomètres  
09 U інкубатори для бактеріальних культур 090556
  E incubators for bacteria culture  
  F couveuses pour la culture bactérienne  
10 U інкубатори для немовлят 100177
  E incubators for babies  
  F couveuses pour bébés  
07 U інкубатори для яєць 070442
  E incubators for eggs  
  F incubateurs [couveuses] pour œufs / couveuses pour œufs  
10 U інкубатори на медичні потреби 100067
  E incubators for medical purposes  
  F couveuses médicales  
05 U інсектициди 050055
  E insecticides  
  F insecticides  
09 U інструменти для вимірювання висоти 090812
  E height measuring instruments  
  F toises [instruments de mesure]  
08 U інструменти для відкривання устриць 080143
  E oyster openers  
  F ouvre-huîtres  
28 U інструменти для відновлювання дерну [аксесуари для гольфа] 280179
  E divot repair tools [golf accessories] / pitch mark repair tools [golf accessories]  
  F outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]  
10 U інструменти для голкотерапії електричні 100202
  E electric acupuncture instruments  
  F instruments électriques pour l'acupuncture  
08 U інструменти для загострювання 080092
  E sharpening instruments  
  F instruments pour l'aiguisage / instruments pour l'affilage / instruments pour l'affûtage  
07 U інструменти для загострювання кантів лиж електричні 070560
  E ski edge sharpening tools, electric  
  F outils électriques pour l'affûtage de carres de skis  
08 U інструменти для загострювання кантів лиж, з ручним приводом 080268
  E ski edge sharpening tools, hand-operated  
  F outils actionnés manuellement pour l'affûtage de carres de skis