Товари - І

Кл. Назва товару Базовий номер
07 U інструменти ручні, крім інструментів з ручним приводом 070284
  E hand-held tools, other than hand-operated  
  F outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement  
08 U інструменти та знаряддя для здирання шкур тварин 080019
  E instruments and tools for skinning animals  
  F instruments et outils pour dépouiller des animaux  
08 U інструменти штампувальні [ручне знаряддя] 080084
  E stamping-out tools [hand tools] / stamps [hand tools]  
  F étampes [outils] / estampes [outils]  
09 U інструменти, що мають окуляри 090332
  E instruments containing eyepieces  
  F instruments à lunettes  
10 U інсуфлятори 100103
  E insufflators  
  F insufflateurs  
09 U інтегральні схеми 090538
  E integrated circuits  
  F circuits intégrés  
09 U інтерактивні сенсорні термінали 090766
  E interactive touch screen terminals  
  F bornes d'affichage interactives à écran tactile  
09 U інтерфейси для комп'ютерів 090603
  E interfaces for computers  
  F interfaces [informatique]  
16 U інформаційні бюлетені 160337
  E newsletters  
  F circulaires  
20 U інформаційні стенди-дошки 200002
  E display boards  
  F tableaux d'affichage  
09 U інфрачервоні детектори 090756
  E infrared detectors  
  F détecteurs à infrarouges  
09 U іонізатори, крім призначених для обробляння повітря або води 090311
  E ionization apparatus not for the treatment of air or water  
  F appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau  
03 U іонон [парфумерія] 030121
  E ionone [perfumery]  
  F ionone [parfumerie]  
01 U іонообмінники [хімікати] 010255
  E ion exchangers [chemicals]  
  F échangeurs d'ions [produits chimiques]  
21 U іригатори побутові 210423
  E water flossers  
  F hydropulseurs