Товари - І

1 - 50 з 79 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
28 U іграшки 280024
  E toys  
  F jouets  
28 U іграшки для домашніх тварин 280004
  E toys for domestic pets  
  F jouets pour animaux domestiques  
28 U іграшки для жартів і витівок 280062
  E practical jokes [novelties]  
  F attrapes [farces] / farces [attrapes]  
28 U іграшки м'які 280208
  E stuffed toys  
  F jouets rembourrés  
28 U іграшкові автомобілі 280163
  E toy vehicles  
  F véhicules [jouets]  
28 U іграшкові моделі 280218
  E toy models  
  F maquettes [jouets]  
28 U іграшкові пістолети 280058
  E toy pistols  
  F pistolets [jouets]  
28 U іграшкові фігури 280219
  E toy figures  
  F figurines [jouets]  
28 U ігри * 280079
  E games*  
  F jeux*  
28 U ігри з кільцями 280005
  E ring games  
  F jeux d'anneaux  
28 U ігрові автомати для азартних ігор 280202
  E gaming machines for gambling  
  F machines pour jeux d'argent  
28 U ігрові автомати з монетним передоплатним механізмом 280189
  E amusement machines, automatic and coin-operated  
  F jeux automatiques [machines] à prépaiement  
28 U ігрові карти 280191
  E playing cards  
  F cartes à jouer / jeux de cartes  
28 U ігрові кулі 280030
  E playing balls  
  F boules de jeu  
28 U ігрові повітряні кулі 280012
  E play balloons  
  F ballons de jeu  
17 U ізолювальні вогнетривкі матеріали 170116
  E insulating refractory materials  
  F matériaux réfractaires isolants  
17 U ізолятори 170099
  E insulators  
  F isolants / isolateurs  
17 U ізолятори до електропередавальних ліній 170098
  E insulators for electric mains  
  F isolateurs pour conduites d'électricité  
17 U ізолятори до залізничних колій 170084
  E insulators for railway tracks  
  F isolateurs pour voies ferrées  
17 U ізолятори до кабелів [жильників] 170094
  E insulators for cables  
  F isolants pour câbles  
17 U ізоляційна металева фольга 170059
  E foils of metal for insulating / metal foil for insulation  
  F feuilles métalliques isolantes  
17 U ізоляційна повсть 170045
  E insulating felt  
  F feutre pour l'isolation  
19 U ізоляційне скло будівельне 190180
  E insulating glass [building]  
  F verre isolant [construction]  
17 U ізоляційний папір 170055
  E insulating paper  
  F papier isolant  
17 U ізоляційний тиньк 170110
  E insulating plaster  
  F enduits isolants  
17 U ізоляційні лаки 170057
  E insulating varnish  
  F vernis isolants  
17 U ізоляційні матеріали 170023
  E insulating materials  
  F matières isolantes  
17 U ізоляційні оливи 170052
  E insulating oils  
  F huiles isolantes  
17 U ізоляційні оливи до трансформаторів 170051
  E insulating oil for transformers  
  F huile isolante pour transformateurs  
17 U ізоляційні рукавиці 170049
  E insulating gloves  
  F gants isolants  
17 U ізоляційні стрічки і смуги 170107
  E insulating tape / insulating tape and band  
  F bandes isolantes / rubans isolants  
17 U ізоляційні тканини 170056
  E insulating fabrics  
  F tissus isolants  
17 U ізоляційні фарби 170060
  E insulating paints  
  F peintures isolantes  
21 U ізотермічні мішки 210323
  E isothermic bags  
  F sacs isothermes  
32 U ізотонічні напої 320045
  E isotonic beverages  
  F boissons isotoniques  
05 U ізотопи на лікарські [медичні] потреби 050349
  E isotopes for medical purposes  
  F isotopes à usage médical  
01 U ізотопи на промислові потреби 010369
  E isotopes for industrial purposes  
  F isotopes à usage industriel  
29 U ікра 290016
  E caviar  
  F caviar  
29 U ікра риб'яча оброблена 290170
  E fish roe, prepared  
  F œufs de poisson préparés  
12 U ілюмінатори 120133
  E portholes  
  F hublots  
30 U імбир [прянощі] 300073
  E ginger [spice]  
  F gingembre [condiment]  
32 U імбирне пиво 320003
  E ginger ale / ginger beer  
  F bière de gingembre  
29 U імбирний джем 290051
  E ginger jam  
  F gingembre [confiture]  
20 U іменні таблички неметалеві [на двері] 200154
  E identity plates, not of metal / nameplates, not of metal  
  F plaques d'identité non métalliques  
16 U імпринтери для кредитних карток неелектричні 160345
  E credit card imprinters, non-electric  
  F presses à cartes de crédit, non électriques  
05 U імуностимулятори на лікарські [медичні] потреби 050396
  E adjuvants for medical purposes  
  F adjuvants à usage médical  
09 U інвертори електричні 090310
  E inverters [electricity]  
  F inverseurs [électricité]  
10 U інгалятори 100099
  E inhalers  
  F inhalateurs  
16 U індексатори 160154
  E indexes  
  F répertoires  
02 U індиго [барвник] 020086
  E indigo [colorant]  
  F indigo [colorant]  
1 - 50 з 79 записів