Товари - А

361 - 375 з 375 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
02 U аурамін 020018
  E auramine  
  F auramine  
05 U ацетат алюмінію на фармацевтичні потреби 050299
  E aluminium acetate for pharmaceutical purposes  
  F acétate d'alumine à usage pharmaceutique  
01 U ацетат алюмінію* 010565
  E aluminium acetate*  
  F acétate d'alumine*  
01 U ацетат кальцію 010171
  E lime acetate  
  F acétate de chaux  
01 U ацетат свинцю 010440
  E lead acetate  
  F acétate de plomb  
17 U ацетат целюлози напівоброблений 170001
  E cellulose acetate, semi-processed  
  F acétate de cellulose mi-ouvré  
01 U ацетат целюлози необроблений 010008
  E acetate of cellulose, unprocessed  
  F acétate de cellulose à l'état brut  
01 U ацетати [хімікати]* 010007
  E acetates [chemicals]*  
  F acétates [produits chimiques]*  
05 U ацетати на фармацевтичні потреби 050291
  E acetates for pharmaceutical purposes  
  F acétates à usage pharmaceutique  
01 U ацетилен 010012
  E acetylene  
  F acétylène  
11 U ацетиленові генератори 110004
  E acetylene generators  
  F générateurs d'acétylène  
11 U ацетиленові лампи 110005
  E acetylene flares  
  F phares à acétylène  
11 U ацетиленові пальники 110003
  E acetylene burners  
  F becs à acétylène / brûleurs à acétylène  
13 U ацетил-нітроцелюлоза 130001
  E acetyl-nitrocellulose  
  F acétyl-nitrocellulose  
01 U ацетон 010011
  E acetone  
  F acétone  
361 - 375 з 375 записів