Товари - А

76 - 90 з 263 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
11 U акваріумні нагрівачі 110308
  E aquarium heaters  
  F appareils de chauffage pour aquariums  
11 U акваріумні цідильні [фільтрувальні] апарати 110307
  E aquarium filtration apparatus  
  F appareils de filtration pour aquariums  
05 U аконітин 050002
  E aconitine  
  F aconitine  
15 U акордеони 150001
  E accordions  
  F accordéons  
17 U акрилові смоли [напівготові] 170002
  E acrylic resins [semi-finished products]  
  F résines acryliques [produits semi-finis]  
01 U акрилові смоли необроблені 010461
  E acrylic resins, unprocessed  
  F résines acryliques à l'état brut  
01 U активоване вугілля 010025
  E activated carbon / activated charcoal  
  F charbon actif  
01 U активоване деревне вугілля 010025
  E activated carbon / activated charcoal  
  F charbon actif  
01 U актиній 010018
  E actinium  
  F actinium  
09 U актинометри 090018
  E actinometers  
  F actinomètres  
09 U акумулятори електричні 090361
  E accumulators, electric  
  F accumulateurs électriques  
09 U акумулятори електричні до транспортних засобів 090007
  E accumulators, electric, for vehicles / batteries, electric, for vehicles  
  F accumulateurs électriques pour véhicules  
11 U акумулятори пари 110242
  E steam accumulators  
  F accumulateurs de vapeur  
11 U акумулятори тепла 110002
  E heat accumulators  
  F accumulateurs de chaleur  
09 U акустичні пристрої зв'язку 090593
  E acoustic couplers  
  F coupleurs acoustiques  
76 - 90 з 263 записів