Товари - Б

Кл. Назва товару Базовий номер
21 U банки для зберігання печива 210317
  E cookie jars  
  F boîtes à biscuits  
06 U банки консервні жерстяні 060093
  E preserve tins / tin cans  
  F boîtes à conserves métalliques  
10 U банки медичні 100155
  E cupping glasses  
  F ventouses médicales  
16 U банкноти 160367
  E banknotes  
  F billets de banque  
09 U банкомати 090686
  E automated teller machines [ATM]  
  F guichets automatiques bancaires [GAB]  
26 U банти галантерейні 260142
  E haberdashery bows  
  F nœuds de mercerie  
26 U банти для волосся 260114
  E bows for the hair  
  F nœuds pour les cheveux  
16 U банти паперові, крім галантерейних виробів або прикрас для волосся 160351
  E paper bows, other than haberdashery or hair decorations  
  F nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux  
30 U баоцзи 300231
  E baozi  
  F baozi  
15 U барабани [музичні інструменти] 150066
  E drums [musical instruments]  
  F tambours [instruments de musique] / caisses [instruments de musique]  
07 U барабани [частини машин] 070039
  E drums [parts of machines]  
  F tambours de machines  
14 U барабани годинникові 140014
  E barrels [clock- and watchmaking]  
  F barillets [horlogerie]  
15 U барабанні палички 150010
  E drumsticks  
  F baguettes de tambours  
19 U бараки [тимчасові споруди] 190019
  E huts  
  F baraques  
11 U барбекю [устатковання] 110265
  E barbecues  
  F barbecues  
02 U барвники для взуття 020041
  E shoe dyes  
  F teintures pour chaussures  
02 U барвники з деревини 020111
  E dyewood / dye-wood  
  F bois colorant / bois de teinture  
02 U барвники* 020058
  E dyes*  
  F teintures*  
02 U барвні екстракти деревини 020112
  E dyewood extracts / wood dyestuffs  
  F extraits de bois colorant  
31 U барда 310049
  E draff  
  F drêches  
06 U бар'єри дорожні металеві 060397
  E crash barriers of metal for roads  
  F glissières de sécurité métalliques pour routes  
19 U бар'єри дорожні неметалеві 190227
  E crash barriers, not of metal, for roads  
  F glissières de sécurité non métalliques pour routes  
12 U баржі 120063
  E barges  
  F chalands  
06 U барила металеві 060287
  E barrels of metal  
  F tonneaux métalliques / barils métalliques  
20 U барила неметалеві 200210
  E barrels, not of metal  
  F barils non métalliques  
01 U барити 010495
  E barytes  
  F spath pesant  
01 U баритовий папір 010103
  E baryta paper  
  F papier barytique  
01 U барій 010101
  E barium  
  F baryum  
12 U баркаси 120064
  E launches  
  F chaloupes  
09 U барометри 090079
  E barometers  
  F baromètres  
28 U басейни для плавання [ігрові] 280095
  E swimming pools [play articles]  
  F piscines [articles de jeu]  
06 U басейни для плавання [конструкції] металеві 060290
  E swimming pools [structures] of metal  
  F piscines [constructions] métalliques  
19 U басейни для плавання [конструкції] неметалеві 190196
  E swimming pools [structures], not of metal  
  F piscines [constructions] non métalliques  
15 U баси [музичні інструменти] 150013
  E basses [musical instruments]  
  F basses [instruments de musique]  
03 U басма [косметичний барвник] 030252
  E basma [cosmetic dye]  
  F basma [teinture à usage cosmétique]  
09 U батареї електричні 090360
  E batteries, electric  
  F piles électriques / batteries électriques  
09 U батареї електричні для транспортних засобів 090007
  E batteries, electric, for vehicles / accumulators, electric, for vehicles  
  F accumulateurs électriques pour véhicules  
09 U батареї системи запалювання 090031
  E ignition batteries  
  F batteries d'allumage  
18 U батоги 180049
  E whips  
  F fouets  
30 U батончики злакові 300218
  E cereal bars  
  F barres de céréales  
30 U батончики злакові з високим вмістом білка 300214
  E high-protein cereal bars  
  F barres de céréales hyperprotéinées  
28 U батути 280209
  E trampolines  
  F trampolines  
25 U бафи 250021
  E neck tube scarves / neck gaiters  
  F cache-cols / cache-nez  
12 U башмаки гальмові для транспортних засобів 120216
  E brake shoes for vehicles  
  F sabots de freins pour véhicules  
07 U башмаки гальмові, крім призначених для транспортних засобів 070406
  E brake shoes, other than for vehicles  
  F sabots de freins autres que pour véhicules  
05 U бджолине маточне молочко на фармацевтичні потреби 050316
  E royal jelly for pharmaceutical purposes  
  F gelée royale à usage pharmaceutique  
30 U бджолине маточне молочко* 300168
  E royal jelly*  
  F gelée royale*  
04 U бджолиний віск 040001
  E beeswax  
  F cire d'abeilles  
04 U бджолиний віск для використання у виробництві косметики 040116
  E beeswax for use in the manufacture of cosmetics  
  F cire d'abeille pour la fabrication de cosmétiques  
16 U беджі іменні [канцелярське приладдя] 160387
  E name badges [office requisites]  
  F badges d'identification [articles de bureau]