Товари - Б

Кл. Назва товару Базовий номер
06 U білий метал 060046
  E white metal  
  F métal blanc  
03 U білила косметичні 030022
  E whiting  
  F blanc de craie  
29 U білки на кулінарні потреби 290001
  E albumen for culinary purposes  
  F albumine à usage culinaire  
05 U білкові препарати на медичні потреби 050007
  E albuminous preparations for medical purposes  
  F préparations albumineuses à usage médical  
05 U білкові харчові продукти на медичні потреби 050006
  E albuminous foodstuffs for medical purposes  
  F aliments à base d'albumine à usage médical  
29 U білок яєчний 290012
  E white of eggs  
  F blanc d'œuf  
24 U більярдне сукно 240007
  E billiard cloth  
  F tapis de billards  
28 U більярдні киї 280121
  E billiard cues  
  F queues de billard  
28 U більярдні кулі 280019
  E billiard balls  
  F billes de billard  
28 U більярдні розмітники 280021
  E billiard markers  
  F dispositifs à marquer les points pour billards  
28 U більярдні столи 280123
  E billiard tables  
  F tables de billard  
28 U більярдні столи, що приводяться в дію монетами 280124
  E coin-operated billiard tables  
  F tables de billard à prépaiement  
09 U біноклі 090475
  E binoculars  
  F jumelles [optique]  
16 U біологічні зразки для досліджувань під мікроскопом [навчальні матеріали] 160039
  E biological samples for use in microscopy [teaching materials]  
  F coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement]  
05 U біологічні препарати на ветеринарні потреби 050361
  E biological preparations for veterinary purposes  
  F préparations biologiques à usage vétérinaire  
05 U біологічні препарати на медичні потреби 050305
  E biological preparations for medical purposes  
  F préparations biologiques à usage médical  
01 U біологічні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010579
  E biological preparations, other than for medical or veterinary purposes  
  F préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
04 U біопаливо 040111
  E biomass fuel  
  F biocombustibles  
01 U біостимулятори для рослин 010720
  E biostimulants for plants  
  F biostimulants pour les plantes  
01 U біохімічні каталізатори 010122
  E biochemical catalysts  
  F catalyseurs biochimiques  
05 U біоциди 050052
  E biocides  
  F biocides  
09 U біочипи 090774
  E biochips  
  F biopuces  
01 U бісмут 010125
  E bismuth  
  F bismuth  
05 U бісмут азотнокислий основний на фармацевтичні потреби 050263
  E bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes  
  F sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique  
01 U бісмут азотнокислий основний на хімічні потреби 010494
  E bismuth subnitrate for chemical purposes  
  F sous-nitrate de bismuth à usage chimique  
19 U бітуми 190017
  E bitumen  
  F bitume  
02 U бітумні лаки 020025
  E bitumen varnish  
  F vernis au bitume  
19 U бітумні матеріали будівельні 190025
  E bituminous products for building  
  F produits bitumeux pour la construction  
19 U бітумні покриття для покрівель 190082
  E bituminous coatings for roofing  
  F enduits bitumineux pour toitures  
19 U бітумований папір будівельний 190046
  E bitumen paper for building  
  F carton bitumé pour la construction  
01 U біхромат калію 010119
  E bichromate of potassium  
  F bichromate de potasse  
01 U біхромат натрію 010120
  E bichromate of soda  
  F bichromate de soude  
09 U бланки біометричних ідентифікаційних карток 090845
  E biometric identity cards  
  F cartes d'identité biométriques  
09 U бланки біометричних паспортів 090844
  E biometric passports / e-passports  
  F passeports biométriques  
16 U бланки друковані 160158
  E forms, printed  
  F formulaires / formules  
03 U блиск для губ 030221
  E lip glosses  
  F brillants à lèvres  
09 U блискавковідводи 090381
  E lightning conductors / lightning arresters / lightning rods  
  F paratonnerres / parafoudres  
03 U блискітки для нігтів 030254
  E nail glitter  
  F paillettes pour ongles  
03 U блискітки для тіла 030262
  E body glitter  
  F paillettes pour le corps  
16 U блискітки на канцелярські потреби 160389
  E glitter for stationery purposes  
  F paillettes pour la papeterie  
07 U блоки 070099
  E pulleys*  
  F palans / moufles [mécanique]  
09 U блоки ефектів для музичних інструментів електричні та електронні 090768
  E electric and electronic effects units for musical instruments  
  F dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique  
09 U блоки пам'яті комп'ютера 090342
  E computer memory devices  
  F mémoires pour ordinateurs  
16 U блокноти [канцелярські товари] 160042
  E pads [stationery]  
  F blocs [papeterie]  
16 U блокноти для креслення та малювання 160041
  E drawing pads  
  F blocs à dessin  
26 U блочки взуттєві 260036
  E shoe eyelets  
  F œillets pour chaussures  
20 U блочки для заслонів пластмасові 200262
  E pulleys of plastics for blinds  
  F poulies en matières plastiques pour stores  
21 U блюдця 210212
  E saucers  
  F soucoupes  
06 U блюми [металургія] 060168
  E blooms [metallurgy]  
  F loupes [métallurgie]  
25 U боа [горжетки] 250011
  E boas [necklets]  
  F boas [tours de cou]