Товари - Б

Кл. Назва товару Базовий номер
07 U барабани [частини машин] 070039
  E drums [parts of machines]  
  F tambours de machines  
14 U барабани годинникові 140014
  E barrels [clock- and watchmaking]  
  F barillets [horlogerie]  
15 U барабанні палички 150010
  E drumsticks  
  F baguettes de tambours  
19 U бараки [тимчасові споруди] 190019
  E huts  
  F baraques  
11 U барбекю [устатковання] 110265
  E barbecues  
  F barbecues  
02 U барвники для взуття 020041
  E shoe dyes  
  F teintures pour chaussures  
02 U барвники з деревини 020111
  E dyewood / dye-wood  
  F bois colorant / bois de teinture  
02 U барвники* 020058
  E dyes*  
  F teintures*  
02 U барвні екстракти деревини 020112
  E dyewood extracts / wood dyestuffs  
  F extraits de bois colorant  
31 U барда 310049
  E draff  
  F drêches  
06 U бар'єри дорожні металеві 060397
  E crash barriers of metal for roads  
  F glissières de sécurité métalliques pour routes  
19 U бар'єри дорожні неметалеві 190227
  E crash barriers, not of metal, for roads  
  F glissières de sécurité non métalliques pour routes  
12 U баржі 120063
  E barges  
  F chalands  
06 U барила металеві 060287
  E barrels of metal  
  F tonneaux métalliques / barils métalliques  
20 U барила неметалеві 200210
  E barrels, not of metal  
  F barils non métalliques