Товари - Г

Кл. Назва товару Базовий номер
11 U гірлянди з ліхтариків святкові 110344
  E fairy lights for festive decoration / string lights for festive decoration  
  F guirlandes lumineuses pour décoration de fête  
16 U гірлянди з прапорців паперових 160376
  E bunting of paper  
  F fanions en papier  
24 U гірлянди з прапорців текстильних або пластмасових 240043
  E bunting of textile or plastic  
  F fanions en matières textiles ou en matières plastiques  
26 U гірлянди новорічні штучні 260135
  E artificial Christmas garlands  
  F guirlandes de Noël artificielles  
26 U гірлянди новорічні штучні з вмонтованими ліхтариками 260136
  E artificial Christmas garlands incorporating lights  
  F guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré  
26 U гірлянди штучні 260065
  E artificial garlands  
  F guirlandes artificielles  
07 U гірничі бури 070264
  E mine borers  
  F tarières de mines  
07 U гірничі машини 070342
  E mineworking machines  
  F machines pour l'exploitation des mines  
12 U гіроборди 120318
  E self-balancing boards  
  F planches gyroscopiques  
28 U гіроскопи та стабілізатори польоту для моделей літальних апаратів 280227
  E gyroscopes and flight stabilizers for model aircraft  
  F gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs  
12 U гіроскутери 120317
  E self-balancing scooters  
  F gyropodes  
12 U гірськолижні підіймачі 120170
  E ski lifts  
  F remonte-pentes  
30 U гірчиця 300101
  E mustard  
  F moutarde  
05 U гірчиця на фармацевтичні потреби 050219
  E mustard for pharmaceutical purposes  
  F moutarde à usage pharmaceutique  
05 U гірчична олія на медичні потреби 050172
  E mustard oil for medical purposes  
  F huile de moutarde à usage médical  
30 U гірчичне борошно 300060
  E mustard meal  
  F farine de moutarde  
05 U гірчичники 050271
  E mustard plasters / mustard poultices  
  F sinapismes  
16 U гістологічні зрізи на навчальні потреби 160106
  E histological sections for teaching purposes  
  F coupes histologiques [matériel d'enseignement]  
15 U гітари 150039
  E guitars  
  F guitares  
30 U глазур для тортів, тістечок 300203
  E cake frosting [icing]  
  F glaçages pour gâteaux  
02 U глазурі [фарби, політури] 020075
  E glazes [paints, lacquers]  
  F glaçures [enduits]  
21 U глеки 210271
  E jugs / pitchers  
  F cruches / brocs / cruchons  
21 U глечики 210271
  E jugs / pitchers  
  F cruches / brocs / cruchons  
09 U глибиноміри морські 090668
  E marine depth finders  
  F sondeurs de fonds marins  
19 U глина вогнетривка 190048
  E fireclay / grog [fired refractory material]  
  F chamotte  
19 U глина гончарна 190011
  E potters' clay  
  F argile de potier  
16 U глина моделювальна 160026
  E modelling clay  
  F argile à modeler  
16 U глина моделювальна полімерна 160363
  E polymer modelling clay  
  F pâtes à modeler polymères  
01 U глина порцелянова 010370
  E kaolin / china clay / china slip  
  F kaolin  
19 U глина цегельна 190039
  E earth for bricks  
  F terre à briques  
19 U глина* 190096
  E clay*  
  F argile*  
01 U глинозем 010046
  E alumina  
  F alumine  
01 U гліколевий етер 010283
  E glycol ether  
  F éthers de glycol  
01 U гліколь 010337
  E glycol  
  F glycol  
12 U глісери 120135
  E hydroplanes  
  F hydroglisseurs  
01 U гліцериди 010336
  E glycerides  
  F glycérides  
05 U гліцерин на медичні потреби 050331
  E glycerine for medical purposes  
  F glycérine à usage médical  
01 U гліцерин на промислові потреби 010252
  E glycerine for industrial purposes  
  F glycérine à usage industriel  
05 U гліцерофосфати 050160
  E glycerophosphates  
  F glycérophosphates  
16 U глобуси земної кулі 160165
  E terrestrial globes  
  F globes terrestres  
01 U глутамінова кислота на промислові потреби 010683
  E glutamic acid for industrial purposes  
  F acide glutamique à usage industriel  
07 U глушники для двигунів 070519
  E mufflers for motors and engines / silencers for motors and engines  
  F silencieux pour moteurs  
13 U глушники для рушниць 130070
  E noise-suppressors for guns  
  F silencieux pour armes  
01 U глюкоза для харчової промисловості 010662
  E glucose for the food industry  
  F glucose pour l'industrie alimentaire  
30 U глюкоза на кулінарні потреби 300077
  E glucose for culinary purposes  
  F glucose à usage culinaire  
05 U глюкоза на медичні потреби 050340
  E glucose for medical purposes  
  F glucose à usage médical  
01 U глюкоза на промислові потреби 010614
  E glucose for industrial purposes  
  F glucose à usage industriel  
01 U глюкозиди 010335
  E glucosides  
  F glucosides  
10 U глюкометри 100273
  E glucometers / glucose meters  
  F lecteurs de glycémie / glucomètres  
15 U гобої 150043
  E oboes  
  F hautbois