Товари - Г

176 - 200 з 335 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
15 U гітари 150039
  E guitars  
  F guitares  
30 U глазур для виробів із здобного тіста 300203
  E cake frosting [icing]  
  F glaçages pour gâteaux  
02 U глет [окис свинцю] 020089
  E litharge / orange lead  
  F litharge  
21 U глечики 210271
  E jugs / pitchers  
  F brocs / cruches / cruchons  
19 U глина * 190096
  E clay*  
  F argile* / glaise  
19 U глина гончарна на керамічні вироби 190047
  E potters' clay [raw material]  
  F matières premières pour la céramique  
16 U глина для ліплення 160026
  E modelling clay  
  F argile à modeler  
01 U глинозем 010046
  E alumina  
  F alumine  
05 U глистогінні засоби 050154
  E anthelmintics / vermifuges  
  F vermifuges  
26 U глиці для плетення рибальських сіток 260058
  E shuttles for making fishing nets  
  F navettes pour la confection des filets de pêche  
01 U гліколевий етер [простий ефір] 010283
  E glycol ether  
  F éthers de glycol  
01 U гліколь 010337
  E glycol  
  F glycol  
12 U глісери 120135
  E hydroplanes  
  F hydroglisseurs  
01 U гліцериди 010336
  E glycerides  
  F glycérides  
05 U гліцерин на лікарські [медичні] потреби 050331
  E glycerine for medical purposes  
  F glycérine à usage médical  
01 U гліцерин на промислові потреби 010252
  E glycerine for industrial purposes  
  F glycérine à usage industriel  
05 U гліцерофосфати 050160
  E glycerophosphates  
  F glycérophosphates  
16 U глобуси земної кулі 160165
  E terrestrial globes  
  F globes terrestres  
13 U глушники до вогнепальної зброї 130070
  E noise-suppressors for guns  
  F silencieux pour armes  
07 U глушники до двигунів 070519
  E mufflers for motors and engines / silencers for motors and engines  
  F silencieux pour moteurs  
01 U глюкоза для харчової промисловості 010662
  E glucose for the food industry  
  F glucose pour l'industrie alimentaire  
30 U глюкоза на кулінарні потреби 300077
  E glucose for culinary purposes  
  F glucose à usage culinaire  
05 U глюкоза на лікарські [медичні] потреби 050340
  E glucose for medical purposes  
  F glucose à usage médical  
01 U глюкоза на промислові потреби 010614
  E glucose for industrial purposes  
  F glucose à usage industriel  
01 U глюкозиди 010335
  E glucosides  
  F glucosides  
176 - 200 з 335 записів