Товари - З

Кл. Назва товару Базовий номер
16 U закладки книжкові 160249
  E bookmarkers  
  F signets  
06 U заклепки металеві 060217
  E rivets of metal  
  F rivets métalliques  
20 U заклепки неметалеві 200216
  E rivets, not of metal  
  F rivets non métalliques  
09 U закодовані ідентифікаційні браслети магнітні 090692
  E encoded identification bracelets, magnetic  
  F bracelets magnétiques d'identification  
26 U заколки для волосся 260040
  E barrettes [hair-slides]  
  F barrettes [pinces à cheveux] / pinces à cheveux [barrettes]  
06 U закріпи [тюбінги] металеві 060111
  E tubbing of metal  
  F cuvelages métalliques  
28 U закріпини до лиж 280066
  E ski bindings  
  F fixations de skis  
06 U закріпини металеві для нафтових свердловин 060337
  E casings of metal for oilwells  
  F coffrages métalliques pour puits de pétrole  
01 U закріплювальні розчини [фотографія] 010097
  E fixing baths [photography]  
  F bains de fixage [photographie]  
01 U закріплювачі [фотографія] 010298
  E fixing solutions [photography]  
  F fixateurs [photographie]  
06 U закупорювальні ковпачки металеві 060297
  E sealing caps of metal  
  F capsules de bouchage métalliques  
20 U закупорювальні ковпачки неметалеві 200214
  E sealing caps, not of metal / stoppers, not of metal  
  F capsules de bouchage non métalliques  
07 U закупорювальні машини промислові 070347
  E sealing machines for industrial purposes  
  F machines à cacheter [sceller] à usage industriel / machines à sceller [cacheter] à usage industriel  
30 U закуски з рису 300196
  E rice-based snack food  
  F en-cas à base de riz  
30 U закуски зі злаків 300195
  E cereal-based snack food  
  F en-cas à base de céréales