Товари - М

Кл. Назва товару Базовий номер
25 U митри [наголовні убори] 250100
  E miters [hats] / mitres [hats]  
  F mitres [habillement]  
09 U мишки [комп'ютерні периферійні пристрої] 090614
  E mouse [computer peripheral]  
  F souris [périphérique d’ordinateur]  
21 U мишоловки 210216
  E mouse traps  
  F souricières  
31 U мідії живі 310136
  E mussels, live  
  F moules vivantes  
29 U мідії неживі 290083
  E mussels, not live  
  F moules non vivantes  
09 U мідний дріт в ізоляції 090558
  E copper wire, insulated  
  F fils de cuivre isolés  
06 U мідний дріт неізольований 060353
  E copper wire, not insulated  
  F fils de cuivre non isolés  
01 U мідний купорос 010225
  E blue vitriol / copper sulfate [blue vitriol]  
  F sulfate de cuivre [vitriol bleu] / vitriol bleu  
14 U мідні жетони 140049
  E copper tokens  
  F jetons de cuivre  
06 U мідні кільця 060110
  E copper rings  
  F anneaux de cuivre  
06 U мідь, необроблена або частково оброблена 060109
  E copper, unwrought or semi-wrought  
  F cuivre brut ou mi-ouvré  
17 U міжфланцеві прокладки до труб 170030
  E joint packings for pipes / pipe gaskets  
  F joints pour conduites  
17 U міжфланцеві прокладки до циліндричних деталей 170033
  E cylinder jointings  
  F joints de cylindres  
07 U міздрильні машини 070166
  E fleshing machines  
  F écharneuses  
09 U мікрометри 090379
  E micrometer gauges / micrometers  
  F micromètres / palmers  
09 U мікрометричні гвинти до оптичних приладів та інструментів 090350
  E micrometer screws for optical instruments  
  F vis micrométriques pour instruments d'optique  
09 U мікропроцесори 090610
  E microprocessors  
  F microprocesseurs  
09 U мікроскопи 090193
  E microscopes  
  F microscopes  
09 U мікротоми 090352
  E microtomes  
  F microtomes  
09 U мікрофони 090351
  E microphones  
  F microphones  
11 U мікрохвильові печі кухонні 110317
  E microwave ovens [cooking apparatus]  
  F appareils de cuisson à micro-ondes  
11 U мікрохвильові печі на промислові потреби 110328
  E microwave ovens for industrial purposes  
  F fours à micro-ondes à usage industriel  
07 U міксери [змішувачі] [машини] 070267
  E mixers [machines]  
  F mixeurs  
08 U міліцейські кийки 080130
  E bludgeons / police batons / truncheons  
  F matraques  
17 U мінеральна вата [ізоляційна] 170062
  E mineral wool [insulator]  
  F laine minérale [isolant]  
04 U мінеральне паливо 040032
  E mineral fuel  
  F combustibles minéraux  
32 U мінеральні води [напої] 320015
  E mineral water [beverages]  
  F eaux minérales [boissons]  
01 U мінеральні кислоти 010396
  E mineral acids  
  F acides minéraux  
05 U мінеральні харчові добавки 050382
  E mineral food supplements  
  F suppléments alimentaires minéraux  
13 U міни [вибухові речовини] 130045
  E mines [explosives]  
  F mines [explosifs]  
13 U міномети [вогнепальна зброя] 130047
  E mortars [firearms]  
  F mortiers [armes à feu]  
09 U мірні ланцюги [геодезичні] 090056
  E surveying chains  
  F chaînes d'arpenteur  
09 U мірні ложки 090641
  E measuring spoons  
  F cuillers doseuses  
07 U місильні [перемішувальні] машини 070026
  E mixing machines  
  F malaxeurs  
25 U мітенки [напівпальчатки] 250099
  E mittens  
  F mitaines / mitons  
24 U міткаль 240095
  E calico  
  F calicot  
21 U мітли 210020
  E brooms  
  F balais  
08 U мітчики [ручні інструменти] 080193
  E taps [hand tools]  
  F tarauds [outils]  
07 U міхи [машини] 070350
  E bellows [machines] / blowing engines  
  F machines soufflantes  
15 U міхи до музичних інструментів 150064
  E bellows for musical instruments  
  F souffleries d'instruments de musique  
07 U міхи ковальські 070351
  E forge bellows  
  F souffleries de forge / souffleries [soufflets] de forge / soufflets [souffleries] de forge  
07 U мішалки 070007
  E agitators  
  F agitateurs  
28 U мішені 280038
  E targets  
  F cibles  
28 U мішені летючі 280101
  E clay pigeons [targets]  
  F pigeons d'argile [cibles]  
10 U мішечки для вагінального спринцювання 100218
  E douche bags  
  F poches pour douches vaginales  
17 U мішки [конверти, торби] гумові для пакування 170077
  E bags [envelopes, pouches] of rubber, for packaging  
  F sachets [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l'emballage / sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l'emballage  
16 U мішки [конверти, торбинки] паперові або пластмасові для пакування 160246
  E bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging  
  F sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage / sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage  
22 U мішки [торби] текстильні для пакування 220069
  E bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging / sacks [bags] of textile, for packaging  
  F sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage / sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage  
18 U мішки [торбинки, конверти] з вичиненої шкіри для пакування 180079
  E bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging / envelopes, of leather, for packaging / pouches, of leather, for packaging  
  F sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage / sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage  
22 U мішки для перевозіння та зберігання неспакованого матеріалу 220068
  E bags [sacks] for the transport and storage of materials in bulk  
  F sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac