Товари - П

1151 - 1175 з 1288 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
07 U пробивні машини 070306
  E punching machines  
  F poinçonneuses  
08 U пробійники [ручні інструменти] 080229
  E punches [hand tools]  
  F poinçons [outils]  
08 U пробійники для вибивання номерів 080167
  E numbering punches  
  F pinces à numéroter  
08 U пробійники для вибивання шплінтів 080050
  E nail punches  
  F chasse-pointes  
07 U пробійники для пробивних машин 070305
  E punches for punching machines  
  F poinçons de poinçonneuses  
08 U пробійники циліндричні 080180
  E pin punches  
  F repoussoirs  
09 U пробірки 090236
  E test tubes  
  F éprouvettes  
17 U пробки гумові 170018
  E rubber stoppers  
  F bouchons en caoutchouc  
06 U пробки металеві 060481
  E stoppers of metal  
  F bouchons métalliques  
20 U пробки нескляні, неметалеві та негумові 200334
  E stoppers, not of glass, metal or rubber  
  F bouchons ni en verre, ni en métal ni en caoutchouc  
21 U пробки скляні 210042
  E glass stoppers  
  F bouchons en verre  
09 U провідники електричні 090141
  E conductors, electric  
  F conducteurs électriques  
05 U провідники хімічні для електрокардіографічних електродів 050091
  E chemical conductors for electrocardiograph electrodes  
  F conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe  
09 U проводи електричні 090255
  E wires, electric  
  F fils électriques  
09 U проводка [електрика] 090216
  E ducts [electricity]  
  F canalisations électriques  
09 U програвачі 090192
  E record players  
  F tourne-disques  
09 U програмне забезпечення як медичний пристрій [SaMD] завантажне 090894
  E software as a medical device [SaMD], downloadable  
  F logiciels en tant que dispositifs médicaux [SaMD] téléchargeables  
01 U продукти дистиляції деревного спирту 010582
  E preparations of the distillation of wood alcohol  
  F produits de distillation de l'esprit-de-bois  
31 U продукти для відгодовування тварин 310052
  E animal fattening preparations / livestock fattening preparations  
  F produits pour l'engraissement des animaux  
31 U продукти для відгодовування худоби 310052
  E animal fattening preparations / livestock fattening preparations  
  F produits pour l'engraissement des animaux  
05 U продукти для дитячого харчування 050298
  E food for babies  
  F aliments pour bébés  
29 U продукти для овочевих супів 290066
  E vegetable soup preparations  
  F juliennes [potages]  
30 U продукти на основі вівса 300144
  E oat-based food  
  F aliments à base d'avoine  
31 U продукти побічні обробляння злаків для споживання тваринами 310129
  E by-products of the processing of cereals, for animal consumption / residual products of cereals for animal consumption  
  F résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation animale  
05 U продукти харчування сублімовані, призначені на медичні потреби 050460
  E freeze-dried food adapted for medical purposes / lyophilized food adapted for medical purposes / lyophilised food adapted for medical purposes  
  F nourriture lyophilisée à usage médical  
1151 - 1175 з 1288 записів