Товари - Р

106 - 120 з 373 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
10 U рентгенівські апарати на медичні потреби 100024
  E X-ray apparatus for medical purposes  
  F appareils à rayons X à usage médical  
09 U рентгенівські апарати, крім призначених на медичні потреби 090425
  E X-ray apparatus not for medical purposes  
  F appareils à rayons X non à usage médical  
09 U рентгенівські плівки експоновані 090573
  E X-ray films, exposed  
  F films radiographiques exposés  
01 U рентгенівські плівки сенсибілізовані неекспоновані 010464
  E X-ray films, sensitized but not exposed  
  F films radiographiques sensibilisés mais non exposés  
10 U рентгенівські трубки на медичні потреби 100136
  E X-ray tubes for medical purposes  
  F tubes à rayons X à usage médical  
09 U рентгенівські трубки, крім призначених на медичні потреби 090421
  E X-ray tubes not for medical purposes  
  F tubes à rayons X non à usage médical  
10 U рентгенограми на медичні потреби 100132
  E X-ray photographs for medical purposes  
  F radiographies à usage médical  
09 U рентгенограми, крім призначених на медичні потреби 090625
  E X-ray photographs, other than for medical purposes  
  F radiographies autres qu'à usage médical  
05 U рентгенологічні контрастні речовини на медичні потреби 050096
  E radiological contrast substances for medical purposes  
  F substances de contraste radiologique à usage médical  
09 U реостати 090432
  E rheostats  
  F rhéostats  
05 U репеленти 050178
  E insect repellents  
  F insectifuges  
05 U репеленти для обкурювання від комах 050386
  E insect repellent incense  
  F encens répulsif pour insectes  
05 U репеленти для собак 050076
  E repellents for dogs  
  F répulsifs pour chiens  
09 U респіратори для фільтрування повітря 090430
  E respirators for filtering air  
  F respirateurs pour le filtrage de l'air  
10 U респіратори для штучного дихання 100138
  E respirators for artificial respiration  
  F respirateurs pour la respiration artificielle  
106 - 120 з 373 записів