Товари - Т

Кл. Назва товару Базовий номер
21 U таці [підноси] для чашок, чарок тощо 210058
  E cabarets [trays]  
  F cabarets [plateaux à servir]  
06 U таці [підноси] металеві * 060440
  E trays of metal*  
  F plateaux métalliques*  
16 U таці [підноси] на листи 160101
  E letter trays  
  F corbeilles à courrier  
20 U таці [підноси] неметалеві * 200072
  E trays, not of metal*  
  F plateaux non métalliques*  
21 U таці [підноси] обертні 210324
  E lazy susans  
  F carrousels [articles de cuisine]  
21 U таці [підноси] побутові 210267
  E trays for domestic purposes  
  F plateaux à usage domestique  
21 U таці [підноси] побутові паперові 210180
  E trays for domestic purposes, of paper  
  F plateaux à usage domestique en papier  
12 U тачки 120218
  E wheelbarrows  
  F brouettes  
22 U тваринна вовна 220065
  E animal hair  
  F crin* / poils d'animaux  
01 U тваринне вугілля 010068
  E animal charcoal  
  F noir animal  
01 U тваринний вуглець 010568
  E animal carbon  
  F charbon animal  
29 U тваринний кістковий мозок харчовий 290081
  E animal marrow for food  
  F moelle à usage alimentaire  
01 U тваринні білки необроблені 010069
  E animal albumen [raw material]  
  F albumine animale [matière première]  
06 U тверді припої 060053
  E brazing alloys  
  F brasures  
28 U театральні маски 280089
  E theatrical masks  
  F masques de théâtre