Товари - Ч

Кл. Назва товару Базовий номер
10 U черевні подушки лікарські [медичні] 100098
  E abdominal pads  
  F pelotes hypogastriques  
10 U черевні пояси 100001
  E abdominal belts  
  F ceintures abdominales  
31 U черепашки живі 310041
  E shellfish, live  
  F coquillages vivants  
08 U черпаки [ручне знаряддя] 080081
  E ladles [hand tools]  
  F cuillers [outils]  
08 U черпаки для вина 080260
  E ladles for wine  
  F louches à vin  
08 U чесала [ручні інструменти] 080187
  E hackles [hand tools]  
  F sérans [outils]  
07 U чесальні машини 070364
  E carding machines  
  F cardes [machines]  
29 U чипси картопляні низькокалорійні 290176
  E low-fat potato chips  
  F chips de pomme de terre pauvres en matières grasses  
03 U чистильна крейда 030067
  E cleaning chalk  
  F craie pour le nettoyage  
21 U чистильне знаряддя ручне 210104
  E cleaning instruments, hand-operated  
  F instruments de nettoyage actionnés manuellement  
12 U чистильні візки 120251
  E cleaning trolleys  
  F chariots de nettoyage  
07 U чистильні машини електричні 070281
  E machines and apparatus for cleaning, electric  
  F machines et appareils de nettoyage électriques  
03 U чистильні препарати 030104
  E cleaning preparations  
  F produits de nettoyage  
05 U чистильні препарати для контактних лінз 050365
  E contact lens cleaning preparations  
  F préparations pour le nettoyage des verres de contact  
03 U чистильні препарати для шпалер 030138
  E wallpaper cleaning preparations  
  F produits pour le nettoyage des papiers peints