Послуги - С

Відображено всі 48 записи(-ів)
Кл. Назва послуги Базовий номер
44 U садівництво 440077
  E gardening  
  F jardinage  
44 U садіння дерев для знижування шкідливого впливу викидів вуглекислого газу 440206
  E tree planting for carbon offsetting purposes  
  F plantation d'arbres dans le cadre de la compensation de carbone  
40 U сатинування хутра 400071
  E fur satining  
  F satinage des fourrures  
35 U систематизування інформації у комп'ютерні бази даних 350081
  E systemization of information into computer databases  
  F systématisation d'informations dans des bases de données informatiques  
40 U складальні роботи на замовлення 400083
  E custom assembling of materials for others  
  F assemblage de matériaux sur commande pour des tiers  
45 U складання гороскопів 450146
  E horoscope casting  
  F établissement d'horoscopes  
35 U складання звітів про стан рахунків 350016
  E drawing up of statements of accounts  
  F établissement de relevés de comptes  
35 U складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби 350135
  E compiling indexes of information for commercial or advertising purposes  
  F compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires  
40 U склодувні роботи 400062
  E glass-blowing  
  F soufflage [verrerie]  
45 U служби знайомств 450005
  E dating services  
  F services de clubs de rencontres  
45 U служби нічної охорони 450006
  E night guard services  
  F services d'agences de surveillance nocturne  
45 U служби охорони 450099
  E guard services  
  F services de vigiles  
43 U служби прийому для тимчасового розміщування [керування прибуттям та відправленням] 430194
  E reception services for temporary accommodation [management of arrivals and departures]  
  F services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]  
40 U снування [ткацтво] 400046
  E warping [looms]  
  F ourdissage  
40 U сортування відходів та вторинної сировини [перетворювання] 400116
  E sorting of waste and recyclable material [transformation]  
  F tri de déchets et de matières premières de récupération [transformation]  
40 U спалювання відходів і сміття 400106
  E incineration of waste and trash  
  F incinération d'ordures  
37 U споруджування заводів, фабрик 370052
  E factory construction  
  F construction d'usines  
37 U споруджування і ремонтування складів 370041
  E warehouse construction and repair  
  F installation et réparation d'entrepôts  
37 U споруджування і технічне обслуговування трубопроводів 370063
  E pipeline construction and maintenance  
  F installation et entretien d'oléoducs  
37 U споруджування портів 370074
  E harbour construction  
  F construction de ports  
37 U споруджування* 370029
  E construction*  
  F construction*  
35 U сприяння продажам для інших 350071
  E sales promotion for others  
  F promotion des ventes pour des tiers  
40 U сріблення 400007
  E silver plating  
  F argenture [argentage]  
41 U створювання видовищ 410030
  E production of shows  
  F production de spectacles  
43 U створювання композицій з харчових продуктів 430193
  E food sculpting  
  F sculpture culinaire  
41 U створювання музичних творів 410196
  E production of music  
  F production musicale  
35 U створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу 350137
  E production of teleshopping programmes / production of teleshopping programs  
  F production d'émissions de télé-achat  
41 U створювання радіо- і телевізійних програм 410026
  E production of radio and television programmes  
  F production d'émissions de radio et de télévision  
35 U створювання рекламних фільмів 350104
  E production of advertising films  
  F production de films publicitaires  
42 U створювання та обслуговування веб-сайтів для інших 420199
  E creating and maintaining web sites for others  
  F création et entretien de sites web pour des tiers  
42 U створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших [послуги у сфері інформаційних технологій] 420240
  E creating and designing website-based indexes of information for others [information technology services]  
  F création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]  
41 U створювання фільмів, крім рекламних 410020
  E film production, other than advertising films  
  F production de films autres que films publicitaires  
35 U стенографування 350043
  E shorthand  
  F services de sténographie  
37 U стерилізування медичних інструментів 370141
  E sterilization of medical instruments / sterilisation of medical instruments  
  F stérilisation d’instruments médicaux  
44 U стоматологічні послуги 440113
  E dentistry services  
  F services de dentisterie  
36 U страхове інформування 360060
  E insurance information  
  F informations en matière d'assurances  
36 U страхування 360012
  E insurance underwriting  
  F souscription d'assurances  
36 U страхування від нещасних випадків 360001
  E accident insurance underwriting  
  F souscription d'assurances contre les accidents  
36 U страхування від пожеж 360034
  E fire insurance underwriting  
  F souscription d'assurances contre l'incendie  
36 U страхування життя 360044
  E life insurance underwriting  
  F souscription d'assurances sur la vie  
36 U страхування здоров'я 360038
  E health insurance underwriting  
  F souscription d'assurances maladie  
40 U стругання матеріалів 400050
  E planing of materials  
  F rabotage de matériaux  
40 U стьобання 400092
  E quilting  
  F surpiquage de tissus  
41 U субтитрування 410093
  E subtitling  
  F sous-titrage  
45 U супроводжування в громадських місцях [ескорт] 450002
  E chaperoning / escorting in society [chaperoning]  
  F accompagnement en société [personnes de compagnie]  
39 U супроводжування подорожуючих 390002
  E escorting of travellers  
  F accompagnement de voyageurs  
38 U супутниковий зв'язок 380035
  E satellite transmission  
  F transmission par satellite  
37 U сухе чищення 370103
  E dry cleaning  
  F nettoyage à sec  
Відображено всі 48 записи(-ів)