Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U склеювальні речовини для лагодження розбитих речей 010194
E cement for mending broken articles  
F ciments pour la réparation des objets cassés  
U склеювальні речовини для пневматичних шин / мастики для шин 010193
E mastic for tires [tyres] / cement for pneumatic tires [tyres] / mastic for tires / mastic for tyres  
F mastics pour pneumatiques  
U солі [добрива] 010478
E salts [fertilisers] / salts [fertilizers]  
F sels [engrais]  
U солі [хімічні препарати] 010475
E salts [chemical preparations]  
F sels [produits chimiques]  
U солі аміачні 010060
E ammoniacal salts  
F sels ammoniacaux  
U солі амонію 010567
E ammonium salts  
F sels d'ammonium  
U солі для гальванічних елементів / солі для гальванічних батарей 010261
E salts for galvanic cells / salts for galvanic batteries  
F sels pour éléments galvaniques  
U солі для забарвлювання металів 010207
E salts for coloring [colouring] metal / salts for coloring metal / salts for colouring metal  
F sels pour colorer les métaux / sels pour la coloration des métaux  
U солі для консервування, крім призначених для харчових продуктів 010003
E salt for preserving, other than for foodstuffs  
F sel pour conserver, autre que pour les aliments  
U солі дорогоцінних металів на промислові потреби 010391
E salts of precious metals for industrial purposes  
F sels de métaux précieux à usage industriel  
U солі заліза 010290
E iron salts  
F sels de fer  
U солі золота 010409
E gold salts  
F sels d'or  
U солі кальцію 010510
E calcium salts  
F sels de calcium  
U солі лужних металів 010561
E salts of alkaline metals  
F sels de métaux alcalins  
U солі на промислові потреби 010397
E salts for industrial purposes  
F sels à usage industriel  
U солі натрію [хімічні сполуки] 010491
E sodium salts [chemical compounds]  
F sels de sodium [composés chimiques]  
U солі рідкісноземельних металів 010162
E salts from rare earth metals  
F sels de métaux des terres rares  
U солі ртуті 010388
E mercury salts  
F sels de mercure  
U солі хрому 010190
E chrome salts  
F sels de chrome  
U солодові білки 010035
E malt albumen  
F albumine de malt  
U соляна кислота 010185
E hydrochloric acid  
F acide chlorhydrique  
U соуси для готування тютюну 010471
E sauce for preparing tobacco  
F sauce pour le tabac  
U спирт нашатирний 010678
E sal ammoniac spirits  
F esprit de sel ammoniac  
U спирт* 010040
E alcohol*  
F alcool*  
U сполуки барію 010104
E barium compounds  
F composés du baryum  
U сполуки плавикового шпату 010303
E fluorspar compounds  
F composés de fluor  
U стверджені гази на промислові потреби 010328
E solidified gases for industrial purposes  
F gaz solidifiés à usage industriel  
U стеаринова кислота 010497
E stearic acid  
F acide stéarique  
U стовбурові клітини, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010657
E stem cells, other than for medical or veterinary purposes  
F cellules souches autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U стронцій 010498
E strontium  
F strontium  
U субстрати для вирощування без ґрунту [сільське господарство] 010589
E substrates for soil-free growing [agriculture]  
F substrats pour la culture hors sol [agriculture]  
U сульфат барію 010574
E barium sulfate  
F sulfate de baryum  
U сульфат міді [мідний купорос] 010225
E blue vitriol / copper sulfate [blue vitriol]  
F vitriol bleu / sulfate de cuivre [vitriol bleu]  
U сульфати 010555
E sulfates  
F sulfates  
U сульфід сурми 010076
E antimony sulfide  
F sulfure d'antimoine  
U сульфіди 010486
E sulfides  
F sulfures  
U сульфімід бензойної кислоти 010113
E benzoic sulfimide  
F sulfimide benzoïque  
U сульфонові кислоти 010501
E sulfonic acids  
F acides sulfoniques  
U сумах для дублення 010504
E sumac for use in tanning  
F sumac pour la tannerie  
U суміші для виробництва грамплатівок 010603
E compositions for the manufacture of phonograph records  
F compositions pour la fabrication de disques acoustiques  
U суміші для виробництва технічної кераміки 010631
E compositions for the manufacture of technical ceramics  
F compositions pour la fabrication de la céramique technique  
U суміші для гасіння вогню 010288
E fire extinguishing compositions  
F compositions extinctrices  
U суміші для ремонтування камер шин 010032
E compositions for repairing inner tubes of tires [tyres]  
F compositions pour la réparation des chambres à air  
U суміші для ремонтування шин 010465
E compositions for repairing tires [tyres] / tire repairing compositions / tyre repairing compositions  
F compositions pour la réparation des pneumatiques / compositions pour la réparation des bandages de roues  
U суміші для різьбонарізування 010295
E compositions for threading  
F compositions pour le filetage  
U суперфосфати [добрива] 010431
E superphosphates [fertilisers] / superphosphates [fertilizers]  
F superphosphates [engrais]  
U сурма 010074
E antimony  
F antimoine  
U сухий лід [діоксид вуглецю] 010333
E dry ice [carbon dioxide]  
F glace sèche [carbonique]  
U талій 010532
E thallium  
F thallium  
U тальк [силікат магнію] 010506
E talc [magnesium silicate]  
F talc [silicate de magnésium]