Клас 1

Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U арсен 010084
E arsenic  
F arsenic  
U арсенат свинцю [олива] 010083
E lead arsenate  
F arséniate de plomb  
U арсенатна кислота 010085
E arsenious acid  
F acide arsénieux  
U астатин 010086
E astatine  
F astate  
U ацетат алюмінію * 010565
E aluminium acetate*  
F acétate d'alumine*  
U ацетат кальцію 010171
E lime acetate  
F acétate de chaux  
U ацетат свинцю [олива] 010440
E lead acetate  
F acétate de plomb  
U ацетат целюлози необроблений 010008
E acetate of cellulose, unprocessed  
F acétate de cellulose à l'état brut  
U ацетати [хімікати] * 010007
E acetates [chemicals]*  
F acétates [produits chimiques]*  
U ацетилен 010012
E acetylene  
F acétylène  
U ацетилену тетрахлорид 010013
E acetylene tetrachloride  
F tétrachlorure d'acétylène  
U ацетон 010011
E acetone  
F acétone  
U бактерициди енологічні [хімічні речовини для виноробства] 010096
E oenological bactericides [chemical preparations for use in wine making]  
F bactéricides œnologiques [produits chimiques utilisés dans la fabrication de vin]  
U бактерійні препарати, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010594
E bacterial preparations other than for medical and veterinary use  
F préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U бактеріологічні препарати для оцтовокислого бродіння 010009
E bacteriological preparations for acetification  
F préparations bactériologiques pour l'acétification