Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; штучні смоли необроблені, пластмаси необроблені; суміші для гасіння вогню та для запобігання займанню; препарати для термообробляння і паяння металів; речовини для дублення шкур тварин; клеючі препарати для використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин та інші пастоподібні заповнювачі порожнин; компост, добрива, у тому числі тваринного походження; біологічні препарати для використання в промисловості та науці

Назва товару Базовий номер
U діагностичні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010243
E diagnostic preparations, other than for medical or veterinary purposes  
F préparations pour le diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U діазопапір 010245
E diazo paper  
F papier diazo  
U діастаза на промислові потреби 010244
E diastase for industrial purposes  
F diastases à usage industriel  
U діатомова земля 010632
E diatomaceous earth  
F terre à diatomées  
U діоксид мангану 010124
E manganese dioxide  
F bioxyde de manganèse  
U діоксид титану на промислові потреби 010536
E titanium dioxide for industrial purposes  
F anhydride titanique à usage industriel  
U діоксид цирконію 010556
E zirconia  
F zircone  
U добавки хімічні до інсектицидів 010308
E additives, chemical, to insecticides / chemical additives to insecticides  
F additifs chimiques aux insecticides  
U добавки хімічні до моторного палива 010020
E additives, chemical, to motor fuel / chemical additives to motor fuel  
F additifs chimiques pour carburants  
U добавки хімічні до розчинів для буріння 010019
E additives, chemical, to drilling muds / chemical additives to drilling muds  
F additifs chimiques pour boues de forage  
U добавки хімічні до фунгіцидів 010309
E additives, chemical, to fungicides / chemical additives to fungicides  
F additifs chimiques aux fongicides  
U добрива 010271
E fertilizers / fertilisers  
F engrais  
U добрива з рибного борошна 010659
E fish meal fertilizers / fish meal fertilisers  
F engrais de farine de poisson  
U добрива тваринного походження 010710
E animal manure  
F fumier  
U доломіт на промислові потреби 010248
E dolomite for industrial purposes  
F dolomite à usage industriel  
U допоміжні рідини для використання з абразивами 010004
E auxiliary fluids for use with abrasives  
F fluides auxiliaires pour abrasifs  
U дріжджі для використання у виробництві біопалива 010725
E yeast for use in biofuel production  
F levure destinée à la production de biocarburants  
U дріжджі на наукові потреби 010724
E yeast for scientific purposes  
F levure à usage scientifique  
U дубильна кислота 010511
E tannic acid  
F acide tannique  
U дубильна кора 010507
E tan  
F tan  
U дубильні речовини 010509
E tanning substances  
F matières tannantes  
U екстракти рослин для використання у виробництві косметики 010729
E plant extracts for use in the manufacture of cosmetics  
F extraits de plantes pour la fabrication de produits cosmétiques  
U екстракти рослин для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010730
E plant extracts for use in the manufacture of pharmaceuticals  
F extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques  
U екстракти рослин для використання у виробництві харчових продуктів / екстракти рослин для харчової промисловості 010728
E plant extracts for use in the manufacture of food / plant extracts for the food industry  
F extraits de plantes pour la fabrication d’aliments / extraits de plantes pour l'industrie alimentaire  
U екстракти чаю для використання у виробництві косметики 010687
E tea extracts for use in the manufacture of cosmetics  
F extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques  
U екстракти чаю для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010684
E tea extracts for use in the manufacture of pharmaceuticals  
F extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques  
U екстракти чаю для харчової промисловості 010685
E tea extracts for the food industry  
F extraits de thé pour l'industrie alimentaire  
U емалебарвильні хімікати 010265
E enamel-staining chemicals  
F produits chimiques pour la ternissure des émaux  
U емульгатори 010268
E emulsifiers  
F émulsifiants / émulsificateurs  
U ензими для харчової промисловості 010661
E enzymes for the food industry  
F enzymes pour l'industrie alimentaire  
U ензими на промислові потреби 010273
E enzymes for industrial purposes  
F enzymes à usage industriel  
U ензимні препарати для харчової промисловості 010660
E enzyme preparations for the food industry  
F préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire  
U ензимні препарати на промислові потреби 010272
E enzyme preparations for industrial purposes  
F préparations enzymatiques à usage industriel  
U епоксидні смоли необроблені 010274
E epoxy resins, unprocessed  
F résines époxy à l'état brut  
U ербій 010276
E erbium  
F erbium  
U естери целюлози на промислові потреби 010590
E cellulose esters for industrial purposes  
F esters de cellulose à usage industriel  
U естери* 010279
E esters*  
F esters*  
U етан 010280
E ethane  
F éthane  
U етери целюлози на промислові потреби 010593
E cellulose ethers for industrial purposes  
F éthers de cellulose à usage industriel  
U етери* 010281
E ethers*  
F éthers*  
U етиловий етер 010282
E ethyl ether  
F éther éthylique  
U етиловий спирт 010041
E ethyl alcohol  
F alcool éthylique  
U європій 010287
E europium  
F europium  
U желатин для використання у фотографії 010329
E gelatine for photographic purposes  
F gélatine à usage photographique  
U желатин на промислові потреби 010330
E gelatine for industrial purposes  
F gélatine à usage industriel  
U жирні кислоти 010340
E fatty acids  
F acides gras  
U закис азоту 010093
E nitrous oxide  
F oxyde nitreux / oxyde de diazote / protoxyde d'azote  
U закріплювальні розчини [фотографія] 010097
E fixing baths [photography]  
F bains de fixage [photographie]  
U замазки віконні 010651
E glaziers' putty  
F mastic de vitrier  
U замазки для дерев [лісівництво] 010080
E tree cavity fillers [forestry]  
F mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture]