Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

176 - 200 з 682 записів
Назва товару Базовий номер
U ензимні препарати для харчової промисловості 010660
E enzyme preparations for the food industry  
F préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire  
U ензимні препарати на промислові потреби 010272
E enzyme preparations for industrial purposes  
F préparations enzymatiques à usage industriel  
U епоксидні смоли необроблені 010274
E epoxy resins, unprocessed  
F résines époxy à l'état brut  
U ербій 010276
E erbium  
F erbium  
U естери целюлози на промислові потреби 010590
E cellulose esters for industrial purposes  
F esters de cellulose à usage industriel  
U естери* 010279
E esters*  
F esters*  
U етан 010280
E ethane  
F éthane  
U етери целюлози на промислові потреби 010593
E cellulose ethers for industrial purposes  
F éthers de cellulose à usage industriel  
U етери* 010281
E ethers*  
F éthers*  
U етиловий етер 010282
E ethyl ether  
F éther éthylique  
U етиловий спирт 010041
E ethyl alcohol  
F alcool éthylique  
U європій 010287
E europium  
F europium  
U желатин для використання у фотографії 010329
E gelatine for photographic purposes  
F gélatine à usage photographique  
U желатин на промислові потреби 010330
E gelatine for industrial purposes  
F gélatine à usage industriel  
U жирні кислоти 010340
E fatty acids  
F acides gras  
U закис азоту 010093
E nitrous oxide  
F oxyde nitreux / oxyde de diazote / protoxyde d'azote  
U закріплювальні розчини [фотографія] 010097
E fixing baths [photography]  
F bains de fixage [photographie]  
U замазки для дерев [лісівництво] 010080
E tree cavity fillers [forestry]  
F mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture]  
U замазки для кузовів автомобілів 010649
E automobile body fillers / car body fillers / fillers for automobile bodies / fillers for car bodies  
F mastic pour carrosseries  
U захисні гази для зварювання 010326
E protective gases for welding  
F gaz protecteurs pour le soudage  
U зволожувальні препарати для використання при вибілюванні / змочувальні препарати для використання при вибілюванні 010127
E moistening [wetting] preparations for use in bleaching / wetting preparations for use in bleaching  
F produits de mouillage [blanchisserie]  
U зволожувальні препарати для використання при забарвлюванні / змочувальні препарати для використання при забарвлюванні 010398
E moistening [wetting] preparations for use in dyeing / wetting preparations for use in dyeing  
F produits de mouillage [teinturerie]  
U зволожувальні препарати для використання у текстильній промисловості / змочувальні препарати для використання у текстильній промисловості 010530
E moistening [wetting] preparations for use in the textile industry / wetting preparations for use in the textile industry  
F produits de mouillage pour l'industrie textile  
U зневоджувальні препарати на промислові потреби 010239
E dehydrating preparations for industrial purposes  
F déshydratants à usage industriel  
U знежирювальні препарати для використання у виробничих процесах 010231
E degreasing preparations for use in manufacturing processes / grease-removing preparations for use in manufacturing processes  
F produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication  
176 - 200 з 682 записів