Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

351 - 400 з 671 записів
Назва товару Базовий номер
U неон 010401
E neon  
F neon  
U нептуній 010402
E neptunium  
F neptunium  
U нітрат амонію 010700
E ammonium nitrate  
F nitrate d'ammonium  
U нітрат срібла 010569
E silver nitrate  
F azotate d'argent / nitrate d'argent  
U нітрат урану 010405
E uranium nitrate  
F nitrate d'uranium  
U нітрати 010572
E nitrates  
F azotates / nitrates  
U окис барію 010102
E baryta  
F baryte  
U окислювачі [хімічні добавки до моторного палива] 010001
E combusting preparations [chemical additives to motor fuel]  
F comburants [additifs chimiques pour carburants]  
U оксалат кислий калію 010410
E sorrel salt  
F sel d'oseille  
U оксалати 010411
E oxalates  
F oxalates  
U оксалатна [щавлева] кислота 010412
E oxalic acid  
F acide oxalique  
U оксид кобальту на промислові потреби 010599
E cobalt oxide for industrial purposes  
F oxyde de cobalt a usage industriel  
U оксид літію 010378
E lithia [lithium oxide]  
F lithine  
U оксид ртуті 010389
E mercuric oxide  
F oxyde mercurique  
U оксид свинцю [олива] 010441
E lead oxide  
F oxyde de plomb  
U оксид стибію 010075
E antimony oxide  
F oxyde d'antimoine  
U оксид урану 010543
E uranium oxide  
F urane  
U оксид хрому 010189
E chromium oxide  
F oxyde de chrome  
U олеїнова кислота 010407
E oleic acid  
F acide oleique  
U олівін [силікатний мінерал] 010408
E olivine [silicate mineral]  
F olivine [mineral silicate]  
U олії для дублення вичиненої шкіри 010350
E oils for tanning leather  
F huiles pour la tannerie  
U олії для жирування видубленої вичиненої шкіри 010601
E oils for currying leather  
F huiles pour le corroyage des cuirs  
U олії для консервування харчових продуктів 010348
E oils for the preservation of food  
F huiles pour la conservation des aliments  
U олії для обробляння вичиненої шкіри під час її виготовляння 010349
E oils for preparing leather in the course of manufacture  
F huiles pour l'habillage des cuirs  
U органічний дігестат [добриво] 010686
E organic digestate [fertilizer]  
F digestat organique [fertilisant]  
U основи [хімічні препарати] 010106
E bases [chemical preparations]  
F bases [produits chimiques]  
U основний азотнокислий бісмут на хімічні потреби 010494
E bismuth subnitrate for chemical purposes  
F sous-nitrate de bismuth a usage chimique  
U охолодники [охолоджувальні рідини] для двигунів транспортних засобів 010647
E coolants for vehicle engines  
F agents de refroidissement pour moteurs de vehicules  
U оцтова кислота 010277
E spirits of vinegar [dilute acetic acid]  
F esprit de vinaigre  
U оцтовий ангідрид 010010
E acetic anhydride  
F anhydride acetique  
U паливо для атомних реакторів 010087
E fuel for atomic piles  
F combustibles pour piles atomiques  
U паперова маса 010156
E paper pulp  
F pate a papier  
U пектин [фотографія] 010420
E pectin [photography]  
F pectine a usage photographique  
U пектин для харчової промисловості 010665
E pectin for the food industry  
F pectine pour l'industrie alimentaire  
U пектин на промислові потреби 010666
E pectin for industrial purposes  
F pectine a usage industriel  
U перборат натрію 010421
E perborate of soda  
F perborate de soude  
U перегній для покривання 010641
E humus top dressing  
F couvertures d'humus  
U перекис водню на промислові потреби 010414
E hydrogen peroxide for industrial purposes  
F eau oxygenee a usage industriel / peroxyde d'hydrogene a usage industriel  
U перкарбонати 010422
E percarbonates  
F percarbonates  
U персульфати 010424
E persulfates  
F persulfates  
U перхлорати 010423
E perchlorates  
F perchlorates  
U підкислена вода для перенаснажування акумуляторів 010251
E acidulated water for recharging accumulators / acidulated water for recharging batteries  
F eau acidulee pour la recharge des accumulateurs  
U пікринова кислота 010437
E picric acid  
F acide picrique  
U пірогалова кислота 010453
E pyrogallic acid  
F acide pyrogallique  
U пісок для ливарних форм 010467
E foundry sand  
F sable de fonderie  
U плавнева кислота 010304
E hydrofluoric acid  
F acide fluorhydrique  
U пластизолі 010439
E plastisols  
F plastisols  
U пластифікатори 010143
E plasticizers  
F plastifiants  
U пластмаси необроблені 010438
E plastics, unprocessed  
F matieres plastiques a l'etat brut  
U плутоній 010442
E plutonium  
F plutonium  
351 - 400 з 671 записів