Клас 1

Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

1 - 50 з 653 записів
Назва товару Базовий номер
U агар-агар 010029
E agar-agar  
F agar-agar  
U азот 010092
E nitrogen  
F azote  
U азотна [нітратна] кислота 010095
E nitric acid  
F acide azotique  
U азотні добрива 010094
E nitrogenous fertilisers  
F engrais azotés  
U азотні добрива, що містять кальцій 010141
E calcium cyanamide [fertilizer]  
F cyanamide calcique [engrais]  
U акрилові смоли необроблені 010461
E acrylic resins, unprocessed  
F résines acryliques à l'état brut  
U активоване вугілля / активоване деревне вугілля 010025
E activated carbon / activated charcoal  
F charbon actif  
U актиній 010018
E actinium  
F actinium  
U алкалоїди * 010562
E alkaloids*  
F alcaloïdes*  
U альбуміновий папір 010036
E albuminized paper  
F papier albuminé  
U альгінати для харчової промисловості 010669
E alginates for the food industry  
F alginates pour l'industrie alimentaire  
U альгінати на промислові потреби 010564
E alginates for industrial purposes  
F alginates à usage industriel  
U альдегідамоніак 010062
E ammonium aldehyde  
F aldéhyde-ammoniaque  
U альдегіди * 010042
E aldehydes*  
F aldéhydes*  
U алюмінієві галуни 010047
E aluminium alum  
F alun d'alumine  
U америцій 010054
E americium  
F américium  
U амілацетат 010064
E amyl acetate  
F acétate d'amyle  
U аміловий спирт 010065
E amyl alcohol  
F alcool amylique  
U амоніак * 010061
E ammonia*  
F ammoniaque*  
U амоніак [леткий луг] на промислові потреби 010558
E ammonia [volatile alkali] for industrial purposes / volatile alkali [ammonia] for industrial purposes  
F alcali volatil [ammoniaque] à usage industriel / ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel  
U амоніак безводний 010066
E anhydrous ammonia  
F ammoniaque anhydre  
U амоніакові солі 010060
E ammoniacal salts  
F sels ammoniacaux  
U амонійні галуни 010063
E ammonia alum  
F alun d'ammoniaque  
U ангідриди 010067
E anhydrides  
F anhydrides  
U антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння 010071
E anti-knock substances for internal combustion engines  
F antidétonants pour moteurs à explosion  
U антистатики, крім побутових 010260
E antistatic preparations, other than for household purposes  
F produits contre l'électricité statique non à usage ménager  
U антифризи 010072
E antifreeze  
F antigels  
U антранілова кислота 010070
E anthranilic acid  
F acide anthranilique  
U апрети для текстильних виробів / крохмальні клеї [хімічні речовини] 010077
E dressing and finishing preparations for textiles / starch size [chemical preparations]  
F apprêts*  
U аргон 010082
E argon  
F argon  
U арсен 010084
E arsenic  
F arsenic  
U арсенат свинцю [олива] 010083
E lead arsenate  
F arséniate de plomb  
U арсенатна кислота 010085
E arsenious acid  
F acide arsénieux  
U астатин 010086
E astatine  
F astate  
U ацетат алюмінію * 010565
E aluminium acetate*  
F acétate d'alumine*  
U ацетат кальцію 010171
E lime acetate  
F acétate de chaux  
U ацетат свинцю [олива] 010440
E lead acetate  
F acétate de plomb  
U ацетат целюлози необроблений 010008
E acetate of cellulose, unprocessed  
F acétate de cellulose à l'état brut  
U ацетати [хімікати] * 010007
E acetates [chemicals]*  
F acétates [produits chimiques]*  
U ацетилен 010012
E acetylene  
F acétylène  
U ацетилену тетрахлорид 010013
E acetylene tetrachloride  
F tétrachlorure d'acétylène  
U ацетон 010011
E acetone  
F acétone  
U бактерициди енологічні [хімічні речовини для виноробства] 010096
E oenological bactericides [chemical preparations for use in wine making]  
F bactéricides œnologiques [produits chimiques utilisés dans la fabrication de vin]  
U бактерійні препарати, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010594
E bacterial preparations other than for medical and veterinary use  
F préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U бактеріологічні препарати для оцтовокислого бродіння 010009
E bacteriological preparations for acetification  
F préparations bactériologiques pour l'acétification  
U бактеріологічні препарати, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010595
E bacteriological preparations other than for medical and veterinary use  
F préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U барвояскравильні хімікати для текстилю 010091
E textile-brightening chemicals  
F produits chimiques pour l'avivage des matières textiles  
U барит [важкий шпат] 010495
E barytes  
F spath pesant  
U баритовий папір 010103
E baryta paper  
F papier barytique  
U барій 010101
E barium  
F baryum  
1 - 50 з 653 записів