Клас 8

Завантажити перелік у текстовому файлі

Ручні інструменти і знаряддя, інструменти з ручним приводом; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

Назва товару Базовий номер
U садівниче знаряддя з ручним приводом 080145
E garden tools, hand-operated  
F outils à main pour le jardinage actionnés manuellement  
U садові ножі 080146
E pruning knives  
F serpettes  
U сапи [ручні інструменти] 080185
E hoes [hand tools]  
F sarcloirs  
U свердла [ручні інструменти] 080194
E augers [hand tools]  
F tarières [outils]  
U свердла порожняві [частини ручних інструментів] 080108
E hollowing bits [parts of hand tools]  
F évidoirs  
U свердлики [ручні інструменти] 080124
E gimlets [hand tools]  
F vrilles [outils] / forets [outils]  
U свердлові патрони [ручні інструменти] 080218
E drill holders [hand tools]  
F porte-forets [outils]  
U секатори 080097
E pruning scissors / secateurs  
F sécateurs  
U серпи 080189
E sickles  
F faucilles  
U сікачі [ножі] / шатківниці 080138
E choppers [knives]  
F hachoirs [couteaux]  
U сільськогосподарське знаряддя з ручним приводом 080200
E agricultural implements, hand-operated  
F instruments agricoles à main actionnés manuellement  
U скибкорізки сирні неелектричні 080248
E cheese slicers, non-electric  
F tranchoirs à fromage non électriques  
U скребки для лиж 080274
E scrapers for skis  
F racloirs pour skis  
U скребкові ручні інструменти 080237
E scraping tools [hand tools]  
F racloirs / ratissoires / ripes  
U сокири 080069
E axes  
F haches / cognées  
U сокири для довбання отворів 080030
E holing axes / mortise axes  
F besaiguës / bisaiguës  
U сокирки 080137
E hatchets  
F hachettes  
U сокирки бондарські 080139
E hoop cutters [hand tools]  
F hachottes  
U столове срібло [ножі, виделки, ложки] 080203
E silver plate [knives, forks and spoons]  
F argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]  
U столові набори [ножі, виделки, ложки] 080059
E table cutlery [knives, forks and spoons] / tableware [knives, forks and spoons]  
F couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]  
U струги 080049
E drawing knives  
F planes  
U ступи для подрібнювання [ручні інструменти] 080163
E mortars for pounding [hand tools]  
F mortiers à pilon [outils à main]  
U стусла [ручні інструменти] 080253
E mitre [miter (Am.)] boxes [hand tools]  
F boîtes à onglets  
U тавра 080122
E branding irons  
F fers à marquer au feu  
U тесла [інструменти] 080141
E adzes [tools]  
F herminettes [outils]