Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U процесори [головні процесові блоки] 090619
E central processing units [processors] / processors [central processing units]  
F processeurs [unités centrales de traitement] / unités centrales de traitement [processeurs]  
U прутки для шукання підземних джерел води 090072
E rods for water diviners  
F baguettes de sourciers  
U прямовиси 090258
E plumb lines  
F fils à plomb  
U пульти керування електричні 090217
E control panels [electricity]  
F tableaux de commande [électricité]  
U пускові кабелі [жильники] до моторів 090647
E starter cables for motors  
F câbles de démarrage pour moteurs  
U радари 090416
E radar apparatus  
F radars  
U радіо до транспортних засобів 090417
E vehicle radios  
F appareils de radio pour véhicules  
U радіолампи [вакуумні] 090491
E vacuum tubes [radio]  
F tubes vacuum [T.S.F.]  
U радіологічні апарати промислові 090418
E radiological apparatus for industrial purposes  
F appareils de radiologie à usage industriel  
U радіологічні екрани промислові 090526
E radiology screens for industrial purposes  
F écrans radiologiques à usage industriel  
U радіо-няня [пристрої для пильнування за немовлятами] 090721
E baby monitors  
F dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés  
U радіопейджери [апарати особового радіовиклику] 090673
E radio pagers  
F appareils de téléappel radio  
U радіопередавачі далекого зв'язку [телекомунікації] 090228
E transmitting sets [telecommunication]  
F émetteurs [télécommunication]  
U радіоприймачі 090270
E radios  
F appareils de radio / postes de T.S.F.  
U радіотелеграфні станції 090408
E radiotelegraphy sets  
F postes radiotélégraphiques  
U радіотелефонні станції 090407
E radiotelephony sets  
F postes radiotéléphoniques  
U радіощогли 090471
E masts for wireless aerials  
F pylônes de T.S.F. / pylônes de téléphonie sans fil  
U рамки на прозірки [слайди] 090099
E frames for photographic transparencies  
F cadres pour diapositives  
U растри для фотоцинкографії 090286
E screens for photoengraving  
F trames pour la photogravure  
U рахівниці 090627
E abacuses  
F bouliers compteurs  
U рахувальні машини 090103
E calculating machines  
F machines arithmétiques / machines à calculer  
U рахувальні машини для виборів 090499
E voting machines  
F machines à voter  
U рації переносні 090677
E walkie-talkies  
F talkies-walkies  
U реанімаційні манекени [навчальні пристрої] 090680
E resuscitation mannequins [teaching apparatus]  
F mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction]  
U регулівні прилади електричні 090150
E regulating apparatus, electric  
F appareils électriques de contrôle  
U регулятори апаратури для освітлювання сцени 090682
E stage lighting regulators  
F régulateurs d'éclairage de scène  
U регулятори напруги до транспортних засобів 090498
E voltage regulators for vehicles  
F régulateurs de tension pour véhicules  
U регулятори освітлювання електричні 090606
E light dimmers [regulators], electric / light regulators [dimmers], electric  
F régulateurs [variateurs] de lumière / variateurs [régulateurs] de lumière  
U регулятори числа обертів до програвачів 090486
E speed regulators for record players  
F régulateurs de vitesse de tourne-disques  
U редуктори [електричні] 090168
E cell switches [electricity] / reducers [electricity]  
F réducteurs [électricité]  
U резистори електричні 090427
E resistances, electric  
F résistances électriques  
U рейсмуси 090490
E marking gauges [joinery]  
F trusquins  
U реле електричні 090222
E relays, electric  
F relais électriques  
U ремінці до стільникових телефонів 090703
E cell phone straps  
F cordonnets pour téléphones mobiles  
U рентгенівські апарати, крім лікарських [медичних] 090425
E X-ray apparatus not for medical purposes  
F appareils à rayons X non à usage médical  
U рентгенівські плівки зекспоновані 090573
E X-ray films, exposed  
F films radiographiques exposés  
U рентгенівські трубки, крім лікарських [медичних] 090421
E X-ray tubes not for medical purposes  
F tubes à rayons X non à usage médical  
U рентгенограми, крім лікарських [медичних] 090625
E X-ray photographs, other than for medical purposes  
F radiographies autres qu'à usage médical  
U реостати 090432
E rheostats  
F rhéostats  
U респіратори для проціджування [фільтрування] повітря 090430
E respirators for filtering air  
F respirateurs pour le filtrage de l'air  
U реторти 090157
E retorts  
F cornues  
U рефрактометри 090250
E refractometers  
F réfractomètres  
U рефрактори 090424
E refractors  
F réfracteurs  
U решітки до пластин електричних акумуляторів 090287
E grids for batteries  
F grilles pour accumulateurs électriques  
U рингтони для мобільних телефонів завантажні 090694
E downloadable ring tones for mobile phones  
F tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles  
U розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок 090076
E demagnetizing apparatus for magnetic tapes  
F appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques  
U розпізнавальні жили електричних проводів 090294
E identification sheaths for electric wires  
F gaines d'identification pour fils électriques  
U розпізнавальні картки магнітні 090529
E identity cards, magnetic  
F cartes magnétiques d'identification  
U розподільчі пульти електричні 090198
E distribution consoles [electricity]  
F pupitres de distribution [électricité]  
U розподільчі шафи електричні 090054
E distribution boxes [electricity]  
F armoires de distribution [électricité]