Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U звукозаписувальні апарати 090451
E sound recording apparatus  
F appareils pour l'enregistrement du son  
U звукозаписувальні диски 090016
E phonograph records / sound recording discs  
F disques acoustiques  
U звукозаписувальні стрічки 090231
E sound recording strips  
F films pour l'enregistrement des sons  
U звукопередавальні апарати 090450
E sound transmitting apparatus  
F appareils pour la transmission du son  
U звукопроводи 090015
E acoustic conduits  
F conduits acoustiques  
U з'єднувачі [електрика] 090144
E connectors [electricity]  
F connecteurs [électricité] / connexions [électricité]  
U з'єднувачі [обладдя для обробляння інформації] 090594
E couplers [data processing equipment]  
F coupleurs [équipements de traitement de données]  
U з'єднувачі електричних ліній 090219
E connections for electric lines  
F raccords de lignes électriques  
U з'єднувачі електричні 090220
E couplings, electric / connections, electric  
F raccordements électriques / accouplements électriques  
U з'єднувачі проводів [електрика] 090442
E wire connectors [electricity]  
F serre-fils [électricité]  
U знаки механічні 090234
E mechanical signs  
F enseignes mécaniques  
U знаки світиві 090329
E signs, luminous  
F enseignes lumineuses  
U зонди на наукові потреби 090436
E probes for scientific purposes  
F sondes à usage scientifique  
U зондувальні апарати і машини 090453
E sounding apparatus and machines  
F appareils et machines de sondage  
U зумери 090522
E buzzers  
F ronfleurs  
U зчитувачі [обладдя для обробляння інформації] 090620
E readers [data processing equipment]  
F lecteurs [équipements de traitement de données]  
U зчитувачі штрихових кодів 090581
E bar code readers  
F lecteurs de codes à barres  
U ідентифікаційні картки магнітні 090529
E identity cards, magnetic  
F cartes magnétiques d'identification  
U інвертори [електрика] 090310
E inverters [electricity]  
F inverseurs [électricité]  
U індикатори нахилу / інклінометри / клінометри 090299
E slope indicators / clinometers / gradient indicators / inclinometers  
F indicateurs de pente / clinomètres / inclinomètres  
U індикатори тиску 090410
E pressure indicators  
F indicateurs de pression  
U інкубатори для бактерійних культур 090556
E incubators for bacteria culture  
F couveuses pour la culture bactérienne  
U інструменти, що мають окуляри 090332
E instruments containing eyepieces  
F instruments à lunettes  
U інтегральні схеми 090538
E integrated circuits  
F circuits intégrés  
U інтерактивні сенсорні термінали 090766
E interactive touch screen terminals  
F bornes d’affichage interactives à écran tactile  
U інтерфейси для комп'ютерів 090603
E interfaces for computers  
F interfaces [informatique]  
U інфрачервоні детектори 090756
E infrared detectors  
F détecteurs à infrarouges  
U іонізатори, крім призначених для обробляння повітря або води 090311
E ionization apparatus not for the treatment of air or water  
F appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau  
U іскрогасники 090245
E spark-guards  
F pare-étincelles  
U кабелі для стартерів 090647
E starter cables for motors  
F câbles de démarrage pour moteurs  
U кабелі електричні 090215
E cables, electric  
F câbles électriques  
U калібри 090066
E calipers  
F calibres  
U калібрувальні кільця 090040
E calibrating rings  
F anneaux à calibrer  
U калориметри 090743
E calorimeters  
F calorimètres  
U калькулятори кишенькові 090644
E pocket calculators  
F calculatrices de poche  
U капи* 090414
E teeth protectors*  
F protège-dents*  
U капілярні трубки 090109
E capillary tubes  
F tubes capillaires  
U карти пам'яті для відеоігрових автоматів 090727
E memory cards for video game machines  
F cartes mémoire pour machines de jeux vidéo  
U картки з інтегрованими мікросхемами [смарт-картки] 090640
E integrated circuit cards [smart cards] / smart cards [integrated circuit cards]  
F cartes à mémoire ou à microprocesseur  
U картки-ключі кодовані 090725
E encoded key cards  
F cartes-clés codées  
U касети для фотопластин [фотографія] 090309
E carriers for dark plates [photography]  
F intermédiaires [photographie]  
U касети з відеоіграми 090651
E video game cartridges  
F cartouches de jeux vidéo  
U касові апарати 090525
E cash registers  
F caisses enregistreuses  
U катоди 090543
E cathodes  
F cathodes  
U катодні антикорозійні пристрої 090412
E cathodic anti-corrosion apparatus  
F dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille  
U килимки під комп'ютерні мишки 090662
E mouse pads  
F tapis de souris  
U кінематографічні плівки експоновані 090550
E cinematographic film, exposed  
F films cinématographiques exposés  
U кінокамери 090107
E cinematographic cameras  
F caméras [appareils cinématographiques]  
U клеми [електрика] 090089
E terminals [electricity]  
F bornes [électricité]  
U кнопки для дзвоників 090093
E push buttons for bells  
F boutons de sonnerie