Клас 35

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Відображено всі 115 записи(-ів)
Назва послуги Базовий номер
U адміністративне обробляння замовлень на купівлю 350095
E administrative processing of purchase orders  
F traitement administratif de commandes d'achats  
U адміністрування програм лояльності для клієнтів 350131
E administration of consumer loyalty programs  
F administration de programmes de fidelisation de consommateurs  
U адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній 350128
E administration of frequent flyer programs  
F administration de programmes pour grands voyageurs  
U аналізування собівартості 350007
E cost price analysis  
F analyse du prix de revient  
U аудит підприємницької діяльності 350017
E business auditing  
F audits d'entreprises [analyses commerciales]  
U аукціонний продаж 350030
E auctioneering  
F vente aux encheres  
U аутсорсингове адміністративне керування для компаній 350122
E outsourced administrative management for companies  
F gestion administrative externalisee d'entreprises  
U бухгалтерський облік / ведення бухгалтерських книг 350015
E accounting / book-keeping  
F comptabilite / tenue de livres  
U веб-індексування на комерційні або рекламні потреби 350127
E web indexing for commercial or advertising purposes  
F referencement de sites web a but commercial ou publicitaire  
U вивчання ринку 350031
E market studies  
F etudes de marche  
U визначання громадської думки 350066
E opinion polling  
F sondage d'opinion  
U виписування рахунків 350098
E invoicing  
F facturation  
U влаштовування передплати газет для інших 350076
E arranging newspaper subscriptions for others  
F services d'abonnement a des journaux pour des tiers  
U влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших 350094
E arranging subscriptions to telecommunication services for others  
F services d'abonnement a des services de telecommunications pour des tiers  
U готування платіжних документів 350067
E payroll preparation  
F preparation de feuilles de paye  
U готування податкових декларацій 350073
E tax preparation  
F etablissement de declarations fiscales  
U демонстрування товарів 350023
E demonstration of goods  
F demonstration de produits  
U довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності 350002
E business inquiries  
F renseignements d'affaires  
U допомога в керуванні підприємницькою діяльністю 350001
E business management assistance  
F aide a la direction des affaires  
U допомога у комерційному або промисловому керуванні 350025
E commercial or industrial management assistance  
F aide a la direction d'entreprises commerciales ou industrielles / aide a la direction d'entreprises industrielles ou commerciales  
U дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю 350048
E advisory services for business management  
F services de conseils pour la direction des affaires  
U досліджування щодо підприємницької діяльності 350041
E business research  
F recherches pour affaires  
U економічне прогнозування 350063
E economic forecasting  
F previsions economiques  
U забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів 350119
E providing business information via a web site  
F informations commerciales par le biais de sites web  
U збирання інформації у комп'ютерні бази даних 350080
E compilation of information into computer databases  
F compilation d'informations dans des bases de donnees informatiques  
U збирання статистичних даних 350100
E compilation of statistics  
F etablissement de statistiques  
U інформування щодо підприємницької діяльності 350065
E business information  
F informations d'affaires  
U керування діяльністю артистів-виконавців 350079
E business management of performing artists  
F direction professionnelle des affaires artistiques  
U керування діяльністю вільнонайманих працівників 350115
E business management for freelance service providers  
F portage salarial  
U керування діяльністю готелів 350078
E business management of hotels  
F gerance administrative d'hotels  
U керування діяльністю спортсменів 350105
E business management of sports people  
F gestion d'affaires pour le compte de sportifs  
U керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших 350124
E business management of reimbursement programmes for others / business management of reimbursement programs for others  
F gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers  
U комерційне інформування та поради для споживачів [центри підтримки споживачів] 350093
E commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]  
F informations et conseils commerciaux aux consommateurs  
U комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших 350096
E commercial administration of the licensing of the goods and services of others  
F administration commerciale de licences de produits et de services de tiers  
U комп'ютеризоване ведення справ 350061
E computerized file management  
F gestion de fichiers informatiques  
U консультування з керування персоналом 350019
E personnel management consultancy  
F services de conseils en gestion de personnel  
U консультування з керування підприємницькою діяльністю 350020
E business management consultancy  
F consultation pour la direction des affaires  
U консультування з організовування підприємницької діяльності 350036
E business organization consultancy  
F conseils en organisation des affaires  
U маркетинг 350106
E marketing  
F marketing / mercatique  
U маркетингові досліджування 350051
E marketing research  
F recherches en marketing  
U машинописні роботи 350022
E typing  
F services de dactylographie  
U надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів 350110
E provision of commercial and business contact information  
F informations en matiere de contacts d’affaires et commerciaux  
U надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг 350120
E provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services  
F mise a disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services  
U написання біографічних довідок для інших / написання резюме для інших 350126
E writing of curriculum vitae for others / writing of resumes for others  
F redaction de curriculum vitae pour des tiers  
U написання рекламних текстів 350099
E writing of publicity texts  
F redaction de textes publicitaires  
U написання сценаріїв на рекламні потреби 350132
E scriptwriting for advertising purposes  
F ecriture de textes pour scenarios a des fins publicitaires  
U обробляння текстів 350075
E word processing  
F traitement de texte  
U оновлювання рекламних матеріалів 350027
E updating of advertising material  
F mise a jour de documentation publicitaire  
U оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних 350117
E updating and maintenance of data in computer databases  
F mise a jour et maintenance de donnees dans des bases de donnees informatiques  
U оптимізація відвідуваності веб-сайтів 350112
E web site traffic optimisation / web site traffic optimization  
F optimisation du trafic pour des sites web  
U організовування виставок на комерційні або рекламні потреби 350064
E organization of exhibitions for commercial or advertising purposes  
F organisation d'expositions a buts commerciaux ou de publicite  
U організовування показів мод на рекламні потреби 350103
E organization of fashion shows for promotional purposes  
F organisation de defiles de mode a des fins promotionnelles  
U організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби 350082
E organization of trade fairs for commercial or advertising purposes  
F organisation de foires a buts commerciaux ou de publicite  
U орендування рекламного місця 350070
E rental of advertising space  
F location d'espaces publicitaires  
U оформляння вітрин 350046
E shop window dressing  
F decoration de vitrines  
U оцінювання підприємницької діяльності 350032
E business appraisals  
F estimation en affaires commerciales  
U підбирання персоналу 350068
E personnel recruitment  
F recrutement de personnel  
U поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю 350018
E business management and organization consultancy  
F conseils en organisation et direction des affaires  
U послуги агентств комерційного інформування 350006
E commercial information agency services  
F services d’agences d'informations commerciales  
U послуги агентств працевлаштування 350012
E employment agency services  
F services de bureaux de placement  
U послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності 350029
E business efficiency expert services  
F services d'expertise en productivite d'entreprise  
U послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності] 350097
E outsourcing services [business assistance]  
F services de sous-traitance [assistance commerciale]  
U послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва 350118
E business project management services for construction projects  
F services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction  
U послуги з комерційного посередництва 350114
E commercial intermediation services  
F services d'intermediation commerciale [conciergerie]  
U послуги з макетування на рекламні потреби 350101
E layout services for advertising purposes  
F mise en pages a buts publicitaires  
U послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісні роботи] 350130
E appointment reminder services [office functions]  
F services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]  
U послуги з огляду преси 350088
E news clipping services  
F services de revues de presse  
U послуги з порівнювання цін 350091
E price comparison services  
F services de comparaison de prix  
U послуги з постачання для інших [закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств] 350085
E procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]  
F services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]  
U послуги з релокації для підприємств 350069
E relocation services for businesses  
F services de relogement pour entreprises  
U послуги з фотокопіювання 350009
E photocopying services  
F services de photocopie  
U послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи] 350129
E appointment scheduling services [office functions]  
F services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]  
U послуги із заповнювання податкової декларації 350123
E tax filing services  
F services de depot de declaration fiscale  
U послуги імпортно-експортних агентств 350005
E import-export agency services  
F services d’agences d'import-export  
U послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам 350049
E modelling for advertising or sales promotion  
F services de mannequins a des fins publicitaires ou de promotion des ventes  
U послуги рекламних агентств 350047
E advertising agency services / publicity agency services  
F services d’agences de publicite  
U послуги секретарів 350072
E secretarial services  
F services de secretariat  
U послуги щодо зв'язків з громадськістю 350042
E public relations  
F relations publiques  
U послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів 350108
E retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies  
F services de vente au detail ou en gros de preparations pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ainsi que de fournitures medicales  
U пошук даних у комп'ютерних файлах для інших 350086
E data search in computer files for others  
F recherche de donnees dans des fichiers informatiques pour des tiers  
U пошук спонсорів 350102
E sponsorship search  
F recherche de parraineurs  
U пошукова оптимізація для сприяння продажам 350111
E search engine optimisation for sales promotion / search engine optimization for sales promotion  
F optimisation de moteurs de recherche a des fins de promotion de vente  
U представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу 350092
E presentation of goods on communication media, for retail purposes  
F presentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au detail  
U приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів 350074
E telephone answering for unavailable subscribers  
F services de reponse telephonique pour abonnes absents  
U прокат білбордів [рекламних щитів] 350125
E rental of billboards [advertising boards]  
F location de panneaux publicitaires  
U прокат офісних машин і обладнання 350013
E office machines and equipment rental*  
F location de machines et d'appareils de bureau*  
U прокат рекламних матеріалів 350035
E publicity material rental  
F location de materiel publicitaire  
U прокат рекламного часу на засобах інформування 350087
E rental of advertising time on communication media  
F location de temps publicitaire sur tout moyen de communication  
U прокат торговельних автоматів 350089
E rental of vending machines  
F location de distributeurs automatiques  
U прокат торговельних стендів 350109
E rental of sales stands  
F location de stands de vente  
U прокат фотокопіювальних машин 350083
E rental of photocopying machines  
F location de photocopieurs  
U пряме поштове рекламування 350024
E direct mail advertising  
F diffusion de materiel publicitaire [tracts, prospectus, imprimes, echantillons] / distribution de materiel publicitaire [tracts, prospectus, imprimes, echantillons]  
U психологічне тестування для відбирання персоналу 350090
E psychological testing for the selection of personnel  
F selection du personnel par procedes psychotechniques  
U публікування рекламних текстів 350038
E publication of publicity texts  
F publication de textes publicitaires  
U радіорекламування 350040
E radio advertising  
F publicite radiophonique  
U рекламування 350039
E advertising / publicity  
F publicite  
U рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням 350113
E pay per click advertising  
F services publicitaires facturables au clic  
U рекламування зовнішнє / розклеювання рекламних плакатів 350003
E bill-posting / outdoor advertising  
F affichage  
U рекламування поштою 350077
E advertising by mail order  
F publicite par correspondance  
U рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн 350084
E on-line advertising on a computer network  
F publicite en ligne sur un reseau informatique  
U репродукування документів 350026
E document reproduction  
F reproduction de documents  
U розповсюджування зразків 350028
E distribution of samples  
F diffusion [distribution] d'echantillons  
U розповсюджування рекламних матеріалів 350008
E dissemination of advertising matter  
F diffusion d'annonces publicitaires  
U розробляння рекламних матеріалів 350121
E design of advertising materials  
F conception de materiels publicitaires  
U розслідування у сфері підприємницької діяльності 350033
E business investigations  
F investigations pour affaires  
U систематизування інформації у комп'ютерні бази даних 350081
E systemization of information into computer databases  
F systematisation d'informations dans des bases de donnees informatiques  
U складання звітів про стан рахунків 350016
E drawing up of statements of accounts  
F etablissement de releves de comptes  
U сприяння продажам для інших 350071
E sales promotion for others  
F promotion des ventes pour des tiers  
U створювання рекламних фільмів 350104
E production of advertising films  
F production de films publicitaires  
U стенографування 350043
E shorthand  
F services de stenographie  
U текстове записування інформації [офісні роботи] 350045
E transcription of communications [office functions]  
F transcription de communications [travaux de bureau]  
U телевізійне рекламування 350044
E television advertising  
F publicite televisee  
U телемаркетингові послуги 350107
E telemarketing services  
F services de telemarketing  
U узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 350116
E negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties  
F negociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers  
U фахове консультування щодо підприємницької діяльності 350062
E professional business consultancy  
F consultation professionnelle d'affaires  
Відображено всі 115 записи(-ів)