Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

1 - 100 з 123 записів
Назва послуги Базовий номер
U адміністративне обробляння замовлень на купівлю 350095
E administrative processing of purchase orders  
F traitement administratif de commandes d'achats  
U адміністрування програм лояльності для клієнтів 350131
E administration of consumer loyalty programs  
F administration de programmes de fidélisation de consommateurs  
U адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній 350128
E administration of frequent flyer programs  
F administration de programmes pour grands voyageurs  
U аналізування собівартості 350007
E cost price analysis  
F analyse du prix de revient  
U аудит підприємницької діяльності 350017
E business auditing  
F audits d'entreprises [analyses commerciales]  
U аукціонний продаж 350030
E auctioneering  
F vente aux enchères  
U аутсорсингове адміністративне керування для компаній 350122
E outsourced administrative management for companies  
F gestion administrative externalisée d'entreprises  
U бухгалтерський облік / ведення бухгалтерських книг 350015
E book-keeping / accounting  
F comptabilité / tenue de livres  
U веб-індексування на комерційні або рекламні потреби 350127
E web indexing for commercial or advertising purposes  
F référencement de sites web à but commercial ou publicitaire  
U ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших 350140
E negotiation of business contracts for others  
F négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers  
U вивчання ринку 350031
E market studies  
F études de marché  
U визначання громадської думки 350066
E opinion polling  
F sondage d'opinion  
U виписування рахунків 350098
E invoicing  
F facturation  
U влаштовування передплати газет для інших 350076
E arranging newspaper subscriptions for others  
F services d'abonnement à des journaux pour des tiers  
U влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших 350094
E arranging subscriptions to telecommunication services for others  
F services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers  
U готування платіжних документів 350067
E payroll preparation  
F préparation de feuilles de paye  
U готування податкових декларацій 350073
E tax preparation  
F établissement de déclarations fiscales  
U демонстрування товарів 350023
E demonstration of goods  
F démonstration de produits  
U довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності 350002
E business inquiries  
F renseignements d'affaires  
U допомога в керуванні підприємницькою діяльністю 350001
E business management assistance  
F aide à la direction des affaires  
U допомога у комерційному або промисловому керуванні 350025
E commercial or industrial management assistance  
F aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales  
U дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю 350048
E advisory services for business management  
F services de conseils pour la direction des affaires  
U досліджування щодо підприємницької діяльності 350041
E business research  
F recherches pour affaires  
U економічне прогнозування 350063
E economic forecasting  
F prévisions économiques  
U забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів 350119
E providing business information via a web site  
F informations commerciales par le biais de sites web  
U збирання інформації у комп'ютерні бази даних 350080
E compilation of information into computer databases  
F compilation d'informations dans des bases de données informatiques  
U збирання статистичних даних 350100
E compilation of statistics  
F établissement de statistiques  
U інформування щодо підприємницької діяльності 350065
E business information  
F informations d'affaires  
U керування діяльністю артистів-виконавців 350079
E business management of performing artists  
F direction professionnelle des affaires artistiques  
U керування діяльністю вільнонайманих працівників 350115
E business management for freelance service providers  
F portage salarial  
U керування діяльністю готелів 350078
E business management of hotels  
F gérance administrative d'hôtels  
U керування діяльністю спортсменів 350105
E business management of sports people  
F gestion d'affaires pour le compte de sportifs  
U керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших 350124
E business management of reimbursement programmes for others / business management of reimbursement programs for others  
F gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers  
U комерційне інформування та поради для споживачів [центри підтримки споживачів] 350093
E commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]  
F informations et conseils commerciaux aux consommateurs  
U комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших 350096
E commercial administration of the licensing of the goods and services of others  
F administration commerciale de licences de produits et de services de tiers  
U комп'ютеризоване ведення справ 350061
E computerized file management  
F services de gestion informatisée de fichiers  
U консультування з керування персоналом 350019
E personnel management consultancy  
F services de conseils en gestion de personnel  
U консультування з керування підприємницькою діяльністю 350020
E business management consultancy  
F consultation pour la direction des affaires  
U консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю 350138
E consultancy regarding public relations communications strategy  
F conseils en communication [relations publiques]  
U консультування з комунікаційної стратегії щодо рекламування 350139
E consultancy regarding advertising communications strategy  
F conseils en communication [publicité]  
U консультування з організовування підприємницької діяльності 350036
E business organization consultancy  
F conseils en organisation des affaires  
U маркетинг 350106
E marketing  
F marketing / mercatique  
U маркетингові досліджування 350051
E marketing research  
F recherches en marketing  
U машинописні роботи 350022
E typing  
F services de dactylographie  
U надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів 350110
E provision of commercial and business contact information  
F informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux  
U надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг 350120
E provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services  
F mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services  
U написання біографічних довідок для інших / написання резюме для інших 350126
E writing of curriculum vitae for others / writing of résumés for others  
F rédaction de curriculum vitae pour des tiers  
U написання рекламних текстів 350099
E writing of publicity texts  
F rédaction de textes publicitaires  
U написання сценаріїв на рекламні потреби 350132
E scriptwriting for advertising purposes  
F écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires  
U обробляння текстів 350075
E word processing  
F traitement de texte  
U оновлювання рекламних матеріалів 350027
E updating of advertising material  
F mise à jour de documentation publicitaire  
U оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних 350117
E updating and maintenance of data in computer databases  
F mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques  
U оновлювання та ведення інформації в реєстрах 350134
E updating and maintenance of information in registries  
F mise à jour et maintenance d’informations dans des registres  
U оптимізація відвідуваності веб-сайтів 350112
E web site traffic optimization / web site traffic optimisation  
F optimisation du trafic pour des sites web  
U організовування виставок на комерційні або рекламні потреби 350064
E organization of exhibitions for commercial or advertising purposes  
F organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité  
U організовування показів мод на рекламні потреби 350103
E organization of fashion shows for promotional purposes  
F organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles  
U організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби 350082
E organization of trade fairs for commercial or advertising purposes  
F organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité  
U орендування рекламного місця 350070
E rental of advertising space  
F location d'espaces publicitaires  
U оформляння вітрин 350046
E shop window dressing  
F décoration de vitrines  
U оцінювання підприємницької діяльності 350032
E business appraisals  
F estimation en affaires commerciales  
U підбирання персоналу 350068
E personnel recruitment  
F recrutement de personnel  
U поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю 350018
E business management and organization consultancy  
F conseils en organisation et direction des affaires  
U посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування 350136
E business intermediary services relating to the matching of potential private investors with entrepreneurs needing funding  
F services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements  
U послуги агентств комерційного інформування 350006
E commercial information agency services  
F services d’agences d'informations commerciales  
U послуги агентств працевлаштування 350012
E employment agency services  
F services de bureaux de placement  
U послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності 350029
E business efficiency expert services  
F services d'expertise en productivité d'entreprise  
U послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності] 350097
E outsourcing services [business assistance]  
F services de sous-traitance [assistance commerciale]  
U послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва 350118
E business project management services for construction projects  
F services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction  
U послуги з комерційного посередництва 350114
E commercial intermediation services  
F services d'intermédiation commerciale [conciergerie]  
U послуги з макетування на рекламні потреби 350101
E layout services for advertising purposes  
F mise en pages à buts publicitaires  
U послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісні роботи] 350130
E appointment reminder services [office functions]  
F services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]  
U послуги з огляду преси 350088
E news clipping services  
F services de revues de presse  
U послуги з порівнювання цін 350091
E price comparison services  
F services de comparaison de prix  
U послуги з постачання для інших [закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств] 350085
E procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]  
F services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]  
U послуги з релокації для підприємств 350069
E relocation services for businesses  
F services de relogement pour entreprises  
U послуги з фотокопіювання 350009
E photocopying services  
F services de photocopie  
U послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи] 350129
E appointment scheduling services [office functions]  
F services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]  
U послуги із заповнювання податкової декларації 350123
E tax filing services  
F services de dépôt de déclaration fiscale  
U послуги імпортно-експортних агентств 350005
E import-export agency services  
F services d’agences d'import-export  
U послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам 350049
E modelling for advertising or sales promotion  
F services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes  
U послуги рекламних агентств 350047
E advertising agency services / publicity agency services  
F services d’agences de publicité  
U послуги секретарів 350072
E secretarial services  
F services de secrétariat  
U послуги щодо зв'язків з громадськістю 350042
E public relations  
F relations publiques  
U послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів 350108
E retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies  
F services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales  
U пошук даних у комп'ютерних файлах для інших 350086
E data search in computer files for others  
F recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers  
U пошук спонсорів 350102
E sponsorship search  
F recherche de parraineurs  
U пошукова оптимізація для сприяння продажам 350111
E search engine optimization for sales promotion / search engine optimisation for sales promotion  
F optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente  
U представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу 350092
E presentation of goods on communication media, for retail purposes  
F présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail  
U приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів 350074
E telephone answering for unavailable subscribers  
F services de réponse téléphonique pour abonnés absents  
U прокат білбордів [рекламних щитів] 350125
E rental of billboards [advertising boards]  
F location de panneaux publicitaires  
U прокат офісних машин і обладнання 350013
E office machines and equipment rental*  
F location de machines et d'appareils de bureau*  
U прокат рекламних матеріалів 350035
E publicity material rental  
F location de matériel publicitaire  
U прокат рекламного часу на засобах інформування 350087
E rental of advertising time on communication media  
F location de temps publicitaire sur tout moyen de communication  
U прокат торговельних автоматів 350089
E rental of vending machines  
F location de distributeurs automatiques  
U прокат торговельних стендів 350109
E rental of sales stands  
F location de stands de vente  
U прокат фотокопіювальних машин 350083
E rental of photocopying machines  
F location de photocopieurs  
U пряме поштове рекламування 350024
E direct mail advertising  
F distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]  
U психологічне тестування для відбирання персоналу 350090
E psychological testing for the selection of personnel  
F sélection du personnel par procédés psychotechniques  
U публікування рекламних текстів 350038
E publication of publicity texts  
F publication de textes publicitaires  
U радіорекламування 350040
E radio advertising  
F publicité radiophonique  
1 - 100 з 123 записів