Клас 35

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

1 - 50 з 115 записів
Назва послуги Базовий номер
U адміністративне обробляння замовлень на купівлю 350095
E administrative processing of purchase orders  
F traitement administratif de commandes d'achats  
U адміністрування програм лояльності для клієнтів 350131
E administration of consumer loyalty programs  
F administration de programmes de fidelisation de consommateurs  
U адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній 350128
E administration of frequent flyer programs  
F administration de programmes pour grands voyageurs  
U аналізування собівартості 350007
E cost price analysis  
F analyse du prix de revient  
U аудит підприємницької діяльності 350017
E business auditing  
F audits d'entreprises [analyses commerciales]  
U аукціонний продаж 350030
E auctioneering  
F vente aux encheres  
U аутсорсингове адміністративне керування для компаній 350122
E outsourced administrative management for companies  
F gestion administrative externalisee d'entreprises  
U бухгалтерський облік / ведення бухгалтерських книг 350015
E accounting / book-keeping  
F comptabilite / tenue de livres  
U веб-індексування на комерційні або рекламні потреби 350127
E web indexing for commercial or advertising purposes  
F referencement de sites web a but commercial ou publicitaire  
U вивчання ринку 350031
E market studies  
F etudes de marche  
U визначання громадської думки 350066
E opinion polling  
F sondage d'opinion  
U виписування рахунків 350098
E invoicing  
F facturation  
U влаштовування передплати газет для інших 350076
E arranging newspaper subscriptions for others  
F services d'abonnement a des journaux pour des tiers  
U влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших 350094
E arranging subscriptions to telecommunication services for others  
F services d'abonnement a des services de telecommunications pour des tiers  
U готування платіжних документів 350067
E payroll preparation  
F preparation de feuilles de paye  
U готування податкових декларацій 350073
E tax preparation  
F etablissement de declarations fiscales  
U демонстрування товарів 350023
E demonstration of goods  
F demonstration de produits  
U довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності 350002
E business inquiries  
F renseignements d'affaires  
U допомога в керуванні підприємницькою діяльністю 350001
E business management assistance  
F aide a la direction des affaires  
U допомога у комерційному або промисловому керуванні 350025
E commercial or industrial management assistance  
F aide a la direction d'entreprises commerciales ou industrielles / aide a la direction d'entreprises industrielles ou commerciales  
U дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю 350048
E advisory services for business management  
F services de conseils pour la direction des affaires  
U досліджування щодо підприємницької діяльності 350041
E business research  
F recherches pour affaires  
U економічне прогнозування 350063
E economic forecasting  
F previsions economiques  
U забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів 350119
E providing business information via a web site  
F informations commerciales par le biais de sites web  
U збирання інформації у комп'ютерні бази даних 350080
E compilation of information into computer databases  
F compilation d'informations dans des bases de donnees informatiques  
U збирання статистичних даних 350100
E compilation of statistics  
F etablissement de statistiques  
U інформування щодо підприємницької діяльності 350065
E business information  
F informations d'affaires  
U керування діяльністю артистів-виконавців 350079
E business management of performing artists  
F direction professionnelle des affaires artistiques  
U керування діяльністю вільнонайманих працівників 350115
E business management for freelance service providers  
F portage salarial  
U керування діяльністю готелів 350078
E business management of hotels  
F gerance administrative d'hotels  
U керування діяльністю спортсменів 350105
E business management of sports people  
F gestion d'affaires pour le compte de sportifs  
U керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших 350124
E business management of reimbursement programmes for others / business management of reimbursement programs for others  
F gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers  
U комерційне інформування та поради для споживачів [центри підтримки споживачів] 350093
E commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]  
F informations et conseils commerciaux aux consommateurs  
U комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших 350096
E commercial administration of the licensing of the goods and services of others  
F administration commerciale de licences de produits et de services de tiers  
U комп'ютеризоване ведення справ 350061
E computerized file management  
F gestion de fichiers informatiques  
U консультування з керування персоналом 350019
E personnel management consultancy  
F services de conseils en gestion de personnel  
U консультування з керування підприємницькою діяльністю 350020
E business management consultancy  
F consultation pour la direction des affaires  
U консультування з організовування підприємницької діяльності 350036
E business organization consultancy  
F conseils en organisation des affaires  
U маркетинг 350106
E marketing  
F marketing / mercatique  
U маркетингові досліджування 350051
E marketing research  
F recherches en marketing  
U машинописні роботи 350022
E typing  
F services de dactylographie  
U надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів 350110
E provision of commercial and business contact information  
F informations en matiere de contacts d’affaires et commerciaux  
U надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг 350120
E provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services  
F mise a disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services  
U написання біографічних довідок для інших / написання резюме для інших 350126
E writing of curriculum vitae for others / writing of resumes for others  
F redaction de curriculum vitae pour des tiers  
U написання рекламних текстів 350099
E writing of publicity texts  
F redaction de textes publicitaires  
U написання сценаріїв на рекламні потреби 350132
E scriptwriting for advertising purposes  
F ecriture de textes pour scenarios a des fins publicitaires  
U обробляння текстів 350075
E word processing  
F traitement de texte  
U оновлювання рекламних матеріалів 350027
E updating of advertising material  
F mise a jour de documentation publicitaire  
U оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних 350117
E updating and maintenance of data in computer databases  
F mise a jour et maintenance de donnees dans des bases de donnees informatiques  
U оптимізація відвідуваності веб-сайтів 350112
E web site traffic optimisation / web site traffic optimization  
F optimisation du trafic pour des sites web  
1 - 50 з 115 записів