Клас 42

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку

1 - 50 з 82 записів
Назва послуги Базовий номер
U аналізування використовності нафтових родовищ 420008
E analysis for oil-field exploitation  
F analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères  
U аналізування води 420216
E water analysis  
F analyse d'eau  
U аналізування комп'ютерної системи 420177
E computer system analysis  
F analyse de systèmes informatiques  
U аналізування почерку [графологія] 420211
E handwriting analysis [graphology]  
F analyses graphologiques  
U архітектурне консультування 420036
E architectural consultation  
F conseils en architecture  
U будівельне проектування 420038
E construction drafting  
F établissement de plans pour la construction / établissement de plans [construction]  
U вивчання технічних проектів 420061
E technical project studies  
F étude de projets techniques  
U випробовування матеріалів 420058
E material testing  
F essai de matériaux  
U випробовування нафтових свердловин 420042
E oil-well testing  
F contrôle de puits de pétrole  
U випробовування текстилю 420109
E textile testing  
F essai de textiles  
U відновлювання комп'ютерних даних 420175
E recovery of computer data  
F récupération de données informatiques  
U встановлювання справжності мистецьких творів 420132
E authenticating works of art  
F authentification d'œuvres d'art  
U геологічне експертування 420062
E geological surveys  
F expertises géologiques  
U геологічне розвідування 420118
E geological prospecting  
F prospection géologique  
U дизайн в оформлянні інтер'єру 420048
E design of interior decor  
F décoration intérieure  
U дизайн пакування [послуги] 420050
E packaging design / packaging design services  
F services de dessinateurs pour emballages  
U дистанційне резервне копіювання даних 420225
E off-site data backup  
F sauvegarde externe de données  
U досліджування в бактеріології 420017
E bacteriological research  
F recherches en bactériologie  
U досліджування в біології 420190
E biological research  
F recherches biologiques  
U досліджування в геології 420119
E geological research  
F recherches géologiques  
U досліджування в косметології 420045
E cosmetic research  
F recherches en cosmétologie  
U досліджування в механіці 420101
E mechanical research  
F recherches en mécanique  
U досліджування в техніці 420040
E technical research  
F recherches techniques  
U досліджування в фізиці 420096
E physics [research]  
F recherches en physique  
U досліджування в хімії 420031
E chemical research  
F recherches en chimie  
U досліджування у сфері захисту навколишнього середовища 420208
E research in the field of environmental protection  
F recherches en matière de protection de l'environnement  
U дублювання комп'ютерних програм 420197
E duplication of computer programs  
F duplication de programmes informatiques  
U експертування нафтових родовищ 420063
E oil-field surveys  
F expertises de gisements pétrolifères  
U електронне зберігання даних 420226
E electronic data storage  
F stockage électronique de données  
U енергоаудит 420218
E energy auditing  
F audits en matière d'énergie  
U засівання хмар 420202
E cloud seeding  
F ensemencement de nuages  
U інжиніринг 420064
E engineering  
F ingénierie  
U інсталювання комп'ютерних програм 420201
E installation of computer software  
F installation de logiciels  
U калібрування [вимірювання] 420136
E calibration [measuring]  
F étalonnage [mesurage]  
U картографічні послуги 420228
E cartography services  
F services de cartographie [géographie]  
U клінічні випробовування 420224
E clinical trials  
F essais cliniques  
U комп'ютерне програмування 420090
E computer programming  
F programmation pour ordinateurs  
U конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні 420198
E conversion of data or documents from physical to electronic media  
F conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique  
U конвертування даних і комп'ютерних програм [крім фізичного перетворювання] 420203
E data conversion of computer programs and data [not physical conversion]  
F conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique  
U консультування щодо дизайну веб-сайтів 420219
E web site design consultancy  
F conseils en conception de sites web  
U консультування щодо енергозберігання 420207
E consultancy in the field of energy-saving  
F conseils en matière d'économie d'énergie  
U консультування щодо інформаційних технологій [IT] 420221
E information technology [IT] consultancy  
F conseils en technologie de l'information  
U консультування щодо програмного статку для комп'ютерів 420204
E computer software consultancy  
F consultation en matière de logiciels  
U консультування щодо розробляння та вдосконалювання комп'ютерної техніки 420141
E consultancy in the design and development of computer hardware  
F consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs  
U метеорологічне інформування / прогнозування погоди 420076
E meteorological information / weather forecasting  
F services d'informations météorologiques  
U моделювання одягу 420142
E dress designing  
F services de dessinateurs de mode  
U моніторинг комп'ютерних систем з віддаленим доступом 420215
E monitoring of computer systems by remote access  
F télésurveillance de systèmes informatiques  
U надавання інформації щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів 420227
E providing information on computer technology and programming via a web site  
F informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web  
U надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшення викидів вуглекислого газу 420212
E provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting  
F informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone  
U надавання пошукових засобів для інтернету 420209
E providing search engines for the internet  
F fourniture de moteurs de recherche pour l'internet  
1 - 50 з 82 записів